Týždenný prehľad (23.- 29. január 2023)

Pestrý mix rôznej právnej sily z rôznych oblastí - pozornosti nesmie újsť ďalšia novela nášho základného zákona.

ulpianus3.jpgzdroj: red

24. január 2023        21/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov

Podstata vyhlášky: definuje sa automatizované doručovacie vozidlo + úprava niektorých technických a formálnych otázok
Účinnosť: 1. február 2023

24. január 2023        22/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava

Podstata oznámenia: špecifikácia zberateľskej striebornej eurominca s železničiarskou tematikou

24. január 2023        23/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Viktora Kubala

Podstata oznámenia: špecifikácia zberateľskej striebornej eurominca na počesť V. Kubala

26. január 2023        24/2023 Z. z.
Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Podstata novely: možnosť skrátenia volebného na základe uznesenia NR SR + Slovensko ako jeden volebný obvod
Účinnosť: 26. január 2023

26. január 2023        25/2023 Z. z.    
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA

Podstata oznámenia: uloženie 6 kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

27. január 2023        26/2023 Z. z.    
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Podstata vyhlášky: zmeny v sústave študijných odborov
Účinnosť: 1. február 2023

27. január 2023        27/2023 Z. z.    
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 10. januára 2023 č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu

Podstata oznámenia: Špecifikujú sa národné voľby na základe usmernenia Európskej centrálnej banky  o využívaní možností a právomocí vo vzťahu k menej významným inštitúciám
Účinnosť: 1. február 2023

28. január 2023        28/2023 Z. z.    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami

Podstata nariadenia: upresnenie limitov na výdavky na obstaranie osobných automobilov
Účinnosť: 28. január 2023

28. január 2023        29/2023 Z. z.    
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú okolnosti hodné osobitného zreteľa na účely posúdenia a rozhodovania o určení alebo zrušení určenia, že liek podlieha osobitnej cenovej regulácii

Podstata vyhlášky:  Metodika určenia okolností hodných osobitného zreteľa pri cenovej regulácii liekov
Účinnosť: 1. február 2023

28. január 2023        30/2023 Z. z.    
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. januára 2023 č. S11615-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Podstata oznámenia:   Záchranná zdravotná služba - primerané krytie zvýšených ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
Účinnosť: 1. február 2023

28. január 2023       31/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. januára 2023 č. S08743-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Podstata oznámenia: Špecializovaná paliatívna zdravotná starostlivosť – špecifikácia personálnych a materiálno - technických podmienok
Účinnosť: 1. marec 2023
 

Do pozornosti

  • podnetný príspevok od J. Gyarfáša na portáli lexforum k problematike plnomocenstiev, konverzií a autorizácií aj v kontexte najnovších súdnych rozhodnutí nájdete TU.
  • tlačová správa k aktuálnemu rozhodnutiu Ústavného súdu SR k možnosti nahradenia väzby peňažnou zárukou k stiahnutiu TU
  • ďalšia pripravovaná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií, zatiaľ schválená na úrovni vlády – jej znenie nájdete TU
Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať