Týždenný prehľad (20. - 26. marec 2023)

Umelej inteligencie sme sa spýtali na dve pálčivé otázky slovenskej justície.

ulpianus13.jpgzdroj: red

21. marec 2023        84/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 28/2023 Z. z.

Podstata novelizácie: Dopĺňa sa pravidlo, podľa ktorého sú limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov, ktoré sú zároveň ekologickými vozidlami vyššie o 50 percent ako limity výdavkov (podrobnejšia úprava je v prílohách nariadenia)
Účinnosť: 1. apríl 2023

21. marec 2023        85/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata vyhlášky: Vyhláška reaguje na ostatnú novelu Exekučného poriadku (najmä zavedenie donucovacieho opatrenia a nová úprava nepeňažných exekúciách) a mení predovšetkým odmeňovanie exekútora pri každom z typov nepeňažných exekúcii resp. pri donucovacích opatreniach 
Účinnosť: 1. apríl 2023

21. marec 2023        86/2023 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 28. februára 2023 č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v znení neskorších predpisov

Podstata oznámenia: Odborná skúška a odborná skúška s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a poradenstva - nová výška poplatku za odbornú skúšku sa určuje na 50 eur
Účinnosť: 1. apríl 2023

22. marec 2023        87/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

Podstata vyhláška: Navyšujú sa vybrané príspevky na podporu bývania a zavádzajú pravidlá týkajúce sa úrokovej sadzby
Účinnosť: 1. apríl 2023

22. marec 2023        88/2023 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Podstata opatrenia: Upravuje sa resp. navyšuje suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy
Účinnosť: 1. apríl 2023

24. marec 2023       89/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upravuje sa definícia hospicu a mobilného hospicu
Účinnosť:  31. marec 2023

24. marec 2023        90/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Podstata novelizácie:  V § 1 ods. 1 sa upresňuje,  že ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa aj ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť alebo dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť 
Účinnosť: 31. marec 2023

24. marec 2023        91/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov

Podstata vyhlášky:  Nová vyhláška, ktorá nahrádza predchádzajúcu vyhlášku z roku 2017 a upravuje tieto oblasti:  ukazovatele kvality pitnej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody na kontrolu kvality pitnej vody + požiadavky na programy monitorovania + postup pri vypracovaní manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a určení miery rizika v systéme zásobovania pitnou vodou + podrobnosti všeobecnej analýzy manažmentu rizík domového rozvodného systému + prioritné priestory + opatrenia na zníženie rizík spojených s domovým rozvodným systémom + metódy odberu a analýz pitnej vody a ich špecifikácie +  + ukazovatele kvality teplej vody a limitné hodnoty ukazovateľov kvality teplej vody + rozsah a spôsob poskytovania informácií dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom a verejnosti
Účinnosť: 1. apríl 2023

24. marec 2023        92/2023 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny
Podstata vyhlášky: Nová vyhláška, ktorá upravuje výberové konanie na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny a to: náležitosti výberového konania + účasť na výberovom konaní + ponuka do výberových konaní + finančná zábezpeka + vyhodnocovanie ponúk + postup uzatvárania zmlúv po ukončení výberového konania
Účinnosť: 1. apríl 2023

24. marec 2023        93/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 570/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa

Podstata novelizácie: Mení sa mesačná výška náhrady zvýšených výdavkov  sudcov pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení 
Účinnosť: 15. apríl 2023

25. marec 2023        94/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 270/2015 Z. z.

Podstata novelizácie: Vo vyhláške o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach sa  v § 2 ods. 1 § 3 písm. a) a d) (oznamovacia povinnosť a lehota na jej splnenie) dopĺňa aj „schválený príjemca spotrebiteľského balenia“
Dátum účinnosti: 25. marec 2023

 

Rande s umelou inteligenciou

Na svete je upgradovaná verzia umelej inteligencie pod názvom ChatGPT 4, ktorá má byť podstatne múdrejšia (no je potrebné si ju predplatiť). My ostávame verní jej predchodkyni a spýtali sme sa jej na lepšiu budúcnosť slovenského súdnictva:

Otázka: Je na Slovensku potrebná špecializácia súdov?
Odpoveď: Špecializácia súdov môže byť užitočná v mnohých krajinách, pretože umožňuje sústrediť sa na konkrétnu oblasť práva a zlepšiť kvalitu a efektivitu rozhodovania súdov v danej oblasti. V mnohých štátoch sa používa špecializácia súdov na riešenie špecifických právnych oblastí, ako napríklad obchodné, pracovné, rodinné alebo trestné právo.

Na Slovensku existujú niektoré špecializované súdy, ako napríklad Obchodný súd, Správny súd, alebo Najvyšší súd SR ako vrcholový súd v trestných veciach. Avšak, niektorí odborníci na právo tvrdia, že by bolo užitočné rozšíriť špecializáciu súdov aj do ďalších oblastí, kde sú rozhodnutia často sporné alebo dlhodobo prieťahové, ako napríklad v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo v oblasti ochrany životného prostredia.

Celkovo by však zavedenie špecializácie súdov nemalo byť jediným riešením na zlepšenie právneho systému na Slovensku, ale môže byť jedným z opatrení, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť efektivitu a kvalitu rozhodovania súdov v niektorých konkrétnych oblastiach práva.

Otázka: Kedy sa na Slovensku odstránia prieťahy v súdnych konaniach?
Odpoveď: Bohužiaľ, ako umelá inteligencia, nie som schopná predpovedať presný časový rámec, v ktorom by sa na Slovensku mohli odstrániť prieťahy v súdnych konaniach. Problém s dlhými súdnymi konaniami je zložitý a môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ako sú komplikované právne predpisy, nedostatok zdrojov alebo personálu, nedostatočná efektivita súdnictva a iné.

Riešenie tohto problému si vyžaduje systematický a koordinovaný prístup zo strany vlády, súdnictva a právnickej profesie. Medzi opatrenia, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť situáciu v tejto oblasti, patria napríklad zlepšenie právnej legislatívy a súdnej praxe, zvýšenie počtu súdnych zdrojov a personálu, zlepšenie komunikácie medzi súdnymi inštitúciami a ich automatizácia.

Výrazné zlepšenie situácie v tejto oblasti by však mohlo trvať niekoľko rokov alebo dokonca desaťročí a bude závisieť od mnohých faktorov, ako sú politická stabilita, finančné prostriedky, spolupráca súdnictva a inštitúcií a mnoho ďalších.

 

Do pozornosti

  • Ministerstvo spravodlivosti ešte v predminulom týždni zverejnilo nový Newsletter Analytického centra MS SR, okrem iného sa dozviete o vplyve vojny na Ukrajine na náš súdny systém, či o tom, aký mala dopad pandémia Covidu - 19 na dedičské konania

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať