Týždenný prehľad (20.- 26. február 2023)

Vzhľadom na rozsah nových predpisov dnes vynechávame rande s umelou inteligenciou, tej sa naviac chceme pozrieť bližšie na zúbky (nech jej nekrivdíme), čo si na našej strane vyžaduje lepšiu prípravu. Z nových predpisov určite neprehliadnite väčší upgrade Exekučného poriadku, ktorému sa budeme na ulpianuse v budúcnosti venovať podrobnejšie.

ulpianus7T.jpgzdroj: red

21. február 2023        48/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upresnenie v postavení exekútora a účastníka konania + zmeny v súčinnosti povinného + donucovacie opatrenie  (vymoženie pohľadávky na výživnom: peňažná pokuta, zadržania vodičského oprávnenia,  použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci alebo zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla)+ zmena týkajúce sa exekučných titulov a návrhu na vykonanie exekúcie + zmeny preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania + úprava priebehu exekučného konania + úplne nová úpravy nepeňažnej exekúcii (uspokojenie práv na nepeňažné plnenie)
Účinnosť: 1. apríl 2023

21. február 2023       49/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Definícia slova páchateľ sa v Trestnom poriadku (§ 134 a 135 TP - výsluch osoby, ktorá je obzvlášť zraniteľnou osobou a osoby mladšej ako 18 rokov) a zákone o obetiach trestných činov nahrádza slovami: „osoby, ktorú obeť označila za páchateľa, osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo osoby, proti ktorej sa vede trestné konanie“. Popri tom sa upresňujú podmienky výsluchu osoby, ktorá je obzvlášť zraniteľnou osobou a upresňujú sa postupy v záujme ochrany pred druhotnou viktimizáciou (výsluch, vyšetrenie a pod.)
Účinnosť: 1. apríl 2023

21. február 2023        50/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie: Zmena a upresnenie podmienok dobrovoľníctva (postavenie dobrovoľníka, vymedzenie dobrovoľníckej činnosti, náležitosti zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a.i.) + zavedenie akreditácie dobrovoľníckej činnosti (štátne overenie spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti)
Účinnosť: 1. apríl 2023

21. február 2023        51/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov

Podstata vyhlášky: Definovanie podrobných podmienok pre zasielanie dátových rozhraní v oblastí zdravotníctva
Účinnosť: 1. marec 2023

21. február 2023        52/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023

Podstata opatrenia: Opatrenie ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023
Účinnosť: 1. marec 2023

22. február 2023        53/2023 Z. z.
Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody

Podstata zákona: Nový zákon v tejto oblasti upravuje pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v oblasti posudzovania zhody +  postavenie, pôsobnosť, orgány, hospodárenie a financovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby +  rezervný fond a fond investícií a rozvoja  + kontrolu dodržiavania tohto zákona + akreditáciu orgánov posudzovania zhody a poskytovanie služieb Slovenskou národnou akreditačnou službou + práva a povinnosti akreditovanej osoby + správne delikty
Účinnosť: 1. apríl 2023

22. február 2023        54/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upresnenie organizácie a zložiek integrovaného záchranného systému + úprava právomoci orgánov štátnej správy na tomto úseku + zmena práv a povinností pri činnosti záchranných zložiek + nová úprava o získavaní odbornej spôsobilosti
Účinnosť: 1. apríl 2023

22. február 2023        55/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: pre patentových zástupcov sa zavádza možnosť vykonať odbornú skúšku online + pri zápise úžitkového vzoru sa zavádza možnosť, že prihlasovateľ sa pri podaní prihlášky môže písomne vzdať práva požiadať o odklad zverejnenia prihlášky
Účinnosť: 1. apríl 2023

22. február 2023        56/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2023

Podstata vyhlášky: Určenie indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2023 podľa jednotlivých kategórii (napr. pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny, pre jednotlivé diagnosticko-nákladové skupiny  a iné).
Účinnosť: 1. marec 2023

23. február 2023        57/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. februára 2023 č. MF/004504/2023-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo v znení neskorších predpisov

Podstata oznámenia:  opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011053/2006-72 z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 110/2006 Z. z.) v znení opatrenia z 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006-72 (oznámenie č. 690/2006 Z. z.) a opatrenia zo 16. februára 2015 č. MF/006689/2015-721 (oznámenie č. 27/2015 Z. z.)
Účinnosť: 1. marec 2023

24. február 2023        58/2023 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

Podstata novelizácie: Úprava právomoci ÚKSUPu + zmeny týkajúce sa registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a registra inšpekčných organizácií (rozsah zapisovaných informácií, zmeny v ňom a iné) + spresnenie  práv a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu + úpravy v postavení inšpekčných organizácií + úprava priestupkov a správnych deliktov na tomto úseku
Účinnosť: 1. apríl 2023
 

Prečítali sme

  • ako prebiehali minulotýždňové oslavy 30. výročia Ústavného súdu SR nájdete TU a TU
  • daňová správa informuje, že daň môžete zaplatiť už aj kartou (TU) a rovnako aj daňový nedoplatok (TU)

Spracoval: Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať