Týždenný prehľad (2.- 8. január 2023)

Posledným predpisom publikovaným v Zbierke zákonov v roku 2022 bol zákon o štátnom rozpočte, prvým novoročným je novela Zákonníka práce. V prvom týždni 2023 boli v Zbierke zákonov zverejnené nasledovné predpisy:

UlpianusTyzden1.jpgzdroj: red

4. január 2023            1/2023    
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
Účinnosť: 1. jún 2023


4. január 2023            2/2023    
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podstata novelizácie:  úprava podmienok vydávania niektorých súhlasov podľa tohto zákona, súvisiaca zmena zákona o miestnych daniach a katastrálneho zákona
Účinnosť: 1. február 2023/1. september 2023


4. január 2023            3/2023    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

Podstata nariadenia:  nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sú podrobne vymedzené v § 1 nariadenia
Účinnosť: 15. január 2023


4. január 2023            4/2023    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Podstata nariadenia:  V existujúcom nariadení vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. sa upravujú viaceré podmienky týkajúce sa DUS skúšok
Účinnosť: 15. január 2023


4. január 2023            5/2023    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Podstata nariadenia:  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z. sa upravuje v otázke zonácie Slovenka v súvislosti s príspevkom na vytvorené nové pracovné miesta

Účinnosť: 15.  január 2023


5. január 2023            6/2023    
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácia:  Upravuje resp. sa menia pravidlá týkajúce sa formy plnomocenstva k prihláškam, uznášaniaschopnosť schôdze veriteľov a lehota na predloženie reštrukturalizačného plánu.
Účinnosť: 1. február 2023

 

5. január 2023            7/2023    
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným

Podstata nariadenia: V celom rozsahu sa nahrádza nariadenie vlády z roku 2006 v znení všetkých zmien upravujúce  výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania odsúdeným novým nariadením
Účinnosť: 1. február 2023


Do pozornosti

  • Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR spustilo v decembri mesačný newsletter s dôležitými novinkami v rezorte spravodlivosti. Bude v ňom prinášať informácie o svojej práci, publikáciách, ukazovať zaujímavý vývoj štatistík či prinášať pohľad na navrhovanú legislatívu, na ktorej sa podieľalo v rámci analytického posudzovania vplyvov. V nultom vydaní Newslettra Analytického centra sa dočítate: 1. obsadenie voľného miesta sudcu sa zrýchlilo; 2. ukončili sa verejné konzultácie pri ex post hodnoteniach vybraných vplyvov; 3. vymenili sme si skúsenosti s Ministerstvom spravedlnosti ČR na pracovnom stretnutí v Prahe.  Newsletter má 623 slov a jeho čítanie Vám zaberie necelých päť minút a stiahnete si ho TU.
  • Ústavný súd rozhodoval v sťažnostnej veci proti neodkladnému opatreniu a zdôraznil, že osvedčenie práva, ktorému sa má poskytnúť ochrana neodkladným opatrením, neznamená len osvedčenie niečoho, čo sa stalo a čo je medzi stranami skutkovo nesporné, ale aj osvedčenie toho, že po právnom posúdení nesporného skutkového stavu možno predpokladať danosť práva, ktorému sa poskytuje neodkladná a predbežná ochrana. Tlačová správa ústavného súdu s odkazom na samotné rozhodnutie TU
  • Súdny dvor EU sa vyjadril k významu ochrany profesijného tajomstva advokátov. Podrobnejšie informuje Slovenská advokátska komora TU.

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať