Týždenný prehľad (13.- 19. marec 2023)

Predpisy dnes iba na podzákonnej úrovni a podebatovali sme s umeleou inteligenciou o tom, kedy sa nás chystá nahradiť...

ulpianus11.jpgzdroj: red

16. marec 2023        78/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania

Podstata vyhlášky:  Akceptovaný systém označovania je systém hodnotenia a označovania obsahu označovaného komunikátu (označovaný komunikát =  systém, ktorým sa klasifikujú audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie); vyhláška ustanovuje, že ním je Pan European Game (jeho systém hodnotenia obsahu a jeho kódex správania)
Účinnosť: 1. apríl 2023


16. marec 2023        79/2023 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne

Podstata oznámenia: V názve a v texte vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky č. 286/2022 Z. z. o národnom číslovacom pláne je nesprávne uvedený názov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky“. Názov úradu má správne znieť: „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (bez „Slovenskej republiky).

17. marec 2023        80/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Technické požiadavky na elektrozariadenia - dopĺňa sa zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie o tri položky
Účinnosť: 13. marec 2023/1. september 2023

18. marec 2023        81/2023 Z. z.
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

Podstata vyhlášky: Komisia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie– upravuje sa zloženie komisie, a základné resp. vybrané pravidlá jej činnosti 
Účinnosť: 1. apríl 2023

18. marec 2023        82/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Upravujú sa požiadavky na zariadenia spoločného stravovania:  hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravovania musia byť v súlade so zásadami HACPP + úprava podmienok skladovania potravín a skladovania organického odpadu + úprava podmienok týkajúcich sa hygienický zariadení v zariadeniach spoločného stravovania  + úprava podmienok zabezpečenia zdravotnej bezpečnosti vyrábaných pokrmov a nápojov + úprava podmienok uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov
Účinnosť:  1. apríl 2023

18. marec 2023        83/2023 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu

Podstata oznámenia: Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu. Dohoda nadobudla platnosť 17. marca 2023 v súlade s článkom 5. Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
 

Rande s umelou inteligenciou

Jedna z najdesivejších tém medzi právnikmi: nahradí umelá inteligencia právnické profesie? Článoček o jej využívaní napríklad TU.

Spýtali sme sa aj priamo dotyčnej (Chat GPT). 

Otázka:  Kedy umelá inteligencia nahradí právnické profesie?

Odpoveď: Otázka nahradenia právnických profesii umelou inteligenciou je zložitá a závisí na mnohých faktoroch, ako napríklad technologický pokrok a legislatívne zmeny.

V súčasnej dobe existujú určité oblasti v právnom systéme, v ktorých sa umelá inteligencia už využíva, napríklad pri výpočtoch a analýze obrovského množstva údajov v súvislosti s obchodnými transakciami, pri vyhľadávaní prípadov a právnych precedensov, ale aj pri tvorbe zmlúv a iných právnych dokumentov.
Avšak, právnické profesie zahŕňajú mnoho ďalších aspektov, ktoré vyžadujú ľudského faktora, ako napríklad rozhodovanie o prípadoch na základe etických a morálnych zásad, interpretáciu zákona, riešenie konfliktov medzi stranami a prezentáciu pred súdom.

Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že umelá inteligencia bude skôr doplňovať právnické profesie, ako ich nahradzovať. Na druhej strane však môže technologický pokrok znamenať zmenu práce a rolí pre právnikov a prípadne aj vznik nových právnych profesii, ktoré budú viac orientované na využívanie technológií a umelé inteligencie.
 

A nadväzujúca skúška skutočných schopností:

Otázka: Nájdi prosím judikatúru Najvyššieho súdu SR k otázke nadobúdania vlastníckeho práva od nevlastníka.

Odpoveď:  Podľa § 113 Občianskeho zákonníka SR môže nevlastník vec držať a používať v rozsahu, ktorý vyplýva z právneho vzťahu, na základe ktorého vec drží alebo používa, ale nemôže na nej nadobudnúť vlastnícke právo.

Najvyšší súd SR v mnohých rozhodnutiach potvrdil ustanovenia zákonníka a zdôrazňuje, že nevlastník nemôže nadobudnúť vlastnícke právo k veci držanej alebo používanej na základe neoprávnenej držby alebo používania. Vlastnícke právo k veci môže nadobudnúť len ten, kto má právo na vec prevodom alebo iným zákonným spôsobom. Pokiaľ nevlastník vec používa na základe oprávnenia, má právo na náhradu nákladov súvisiacich s používaním veci, no nie na nadobudnutie vlastníckeho práva.

Jedno z konkrétnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR k tejto otázke sa týka prípadu č. 7Sžo/111/2017, v ktorom súd rozhodoval o žalobe na vydanie veci a na určenie, že žalobca je vlastníkom veci. V tomto prípade mal nevlastník vec držanú a používanú na základe nájomnej zmluvy. Súd potvrdil, že nevlastník nemôže nadobudnúť vlastnícke právo k veci na základe neoprávnenej držby alebo používania a zamietol žalobu.
 

Prečítali sme

  • Ministerstvo spravodlivosti SR k pripravovanej právnej úprave súkromných nadácií TU
  • Informácia z legislatívneho procesu o ďalšej novele zákona o obchodnom registri TU

Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať