Namiesto pondelkovej porady... (4. – 17. september 2023)

Postkomunistická časť Európy je zaručeným prameňom pulpfictionovských bizarných historiek z podsvetia. A tentokrát aj z podzemia.  

lopata.jpg.jpgzdroj: pixabay.com

Doma sme zvyknutí skôr na cezhraničné tunely (na východnej čiare), no dnešný príbeh nebude nudný, hoci sa týka len po(d)uličného tunelu. Pútavý je o to viac, že nejde o tunelovanie majetku, ale o tunelovanie úradných materiálov. 

To platí len ak vychádzame z toho, že tunelári vskutku nešli po drogách a zbraniach, ale po súdnych spisoch. Súdne spisy to sú tie pekne zožurnalizované mikro-kroniky ľudských nerestí – čachre s prachmi, zlé správanie k príbuzným či ignorovanie autority štátu. Sú úradnou mocou posväteným svedectvom o malých osudoch svojej doby a výborným študijným materiálom pre psychológov, sociológov a antropológov.

V našom prípade však tunel nekopali po poznatkoch bažiaci mladí doktorandi. Mal byť vykopaný v hlavnom meste Čiernej Hory a viedol z vedľajšej bytovky do podzemia súdu a to za účelom odcudzenia súdnych spisov resp. ich obsahov (podrobnejšie napr. TU). O čo vlastne „spisokopom“ išlo, ešte nie je celkom jasné, za svoj nudný a neinvenčný modus operandi (čo takto skúsiť hacknúť elektronické spisy?) by si títo záujemcovia o štúdium spisu zaslúžili už len jedinú príležitosť kopať tunel  - von spoza mreží.

Nikdy ste si nepredstavovali, že v kancelárii pre styk s verejnosťou počas nahliadania do spisu zjete originál kľúčového listinného dôkazu? Ja áno a viem, že by to išlo bez toho, že by si milá pani z informačného čokoľvek všimla. Čistá prácička, v bielych rukavičkách, bez čakanov a zvíreného prachu. 

P.S.
Vraciame s k rubrike Namiesto pondelkovej porady, v týždňových a niekedy dvojtýždňových intervaloch. Súčasťou bude prehľad aktuálnych predpisov zverejnených v Zbierke zákonov a jeden – dva tipy na čítanie.
 

Vyšlo v Zbierke zákonov

5. september 2023    351/2023 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde

Podstata opatrenia: Nová právna úprava definujúca obsah, štruktúru, formu, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde. 
Účinnosť: 1. január 2024

5. september 2023    352/2023 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Podstata opatrenia: Definuje sa nový vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, vrátane určenia prognóz dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia a formálnej stránky.
Účinnosť: 1. január 2024

5. september 2023    353/2023 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Podstata novelizácie: Výpisy z osobného účtu a výkazy v doplnkovom dôchodkovom sporení – zmeny týkajúce sa prognózovania dôchodkových dávok.
Účinnosť: 1. január 2024

6. september 2023    354/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

Podstata novelizácie: Mení a dopĺňa sa vyhláška MŽP, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch a to prakticky v celom rozsahu (okrem § 1) sa vypúšťajú resp. menia všetky ustanovenia vyhlášky vrátane jej príloh.
Účinnosť: 6. september 2023

6. september 2023    355/2023 Z. z.
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zmeny týkajúce sa odbornej prípravy a odbornej spôsobilosti zamestnancov, poverovania zamestnancov a postavenia a činnosti lektorov a inštruktorov.
Účinnosť: 1. január 2024

9. september 2023    356/2023 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Podstata oznámenia: Redakčné oznámenie o oprave formálnej chyby v zákone štátnej podpore nájomného bývania.

13. september 2023    357/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

Podstata nariadenia: Určenie podrobností (napr. hodnoty váh) k metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024.
Účinnosť: 15. september 2023

13. september 2023    358/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a vedení registra obmedzovacích prostriedkov

Podstata vyhlášky:  Podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov (opis postupu pri použití  fyzického, mechanického a farmakologického obmedzenia a izolácii, vrátane oznamovania ich použitia prokurátorovi) a podrobnosti o vedení registra obmedzovacích prostriedkov (spôsob vedenia, sprístupňovanie údajov a iné).
Účinnosť: 15. september 2023

14. september 2023    359/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Zrušenie nariadenia vlády č. 183/2021 Z. z..
Účinnosť: 15. september 2023

15. september 2023    360/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Upresnenie, čo sa za obdobie od 15. septembra 2023 do 31. decembra 2023 nepovažuje za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi resp. na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia.
Účinnosť: 15. september 2023

15. september 2023    361/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie:  Zmena pri koncových odberateľoch elektriny (vypustenie úpravy týkajúcej sa „kompenzačných dobropisov) + zadefinovanie maximálnej kompenzovanej výšky ceny za elektrinu v roku 2023.
Účinnosť: 15. september 2023/1.október 2023

15. september 2023    362/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2023 Z. z.

Podstata novelizácie: Zadefinovanie maximálnej kompenzovanej výšky ceny za plyn v roku 2023.
Účinnosť: 1. október 2023

15. september 2023    363/2023 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny v znení neskorších predpisov

Podstata novelizácie: Definovanie osobitných podmienok týkajúcich sa doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach
podmienených odkázanosťou, zariadeniach krízovej intervencie a nocľahárni na rozpočtový rok 2024.  Účinnosť: 1. november 2023/1. január 2024

16. september 2023    364/2023 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

Podstata vyhlášky: Podrobnejšie vymedzenie zákazu vstupu  vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, vrátane presnej špecifikácie poľnohospodárskych produktov.
Účinnosť: 16. september 2023
 

Do pozornosti


Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať