Namiesto pondelkovej porady (prehľad 21. - 27. október 2019)

Okrúhlosť stolu má vyjadrovať, že všetci za ním sediaci majú rovnocenné postavenie (príbeh o tom, ako vznikol nájdete TU alebo TU).

O „rokovaniach za okrúhlym stolom“ sa hovorí práve vtedy, keď sa majú rokovania niesť v priateľskej atmosfére a majú smerovať k pozitívnemu výsledku.  V  prenesenom význame môže okrúhlosť stolu symbolizovať aj obrúsenosť hrán medzi účastníkmi rokovania.

Píše sa október 2019 a slovenský právnik vdychuje život unikátnemu slovnému spojeniu. Ostrouhlý stôl. Veľké objavy prichádzajú samovoľne a objaviteľovi chvíľu trvá, kým si ich prevratnosť uvedomí...

Čoho je toho cieľ? Nejde vôbec o technickú stránku, stôl v tvare trojuholníka, ktorého uhly sú ostré (všetky vnútorné uhly menšie ako 90°) nemusí byť ničím zriedkavým.

Ostrouhlý stôl, tento ľubozvučný termín, sa do jazykovej klenotnice zapíše ako protiklad okrúhleho stola. Rokovania za ostrouhlým stolom budú v typickom prípade predstavovať rokovania malého počtu osôb, spravidla stojacich proti sebe na dvoch alebo troch stranách (vtedy je ostrouhlý stôl využitý naplno). Hrany sú ostré, neobrúsené!

Nuž, neseďte so zalomenými rukami a hor sa zasadačku dovybaviť o ostrouhlý stôl. Nech je protivnej protistrane jasné za ktorý stôl patrí!

(Kontext TU)

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

21. október 2019            337/2019 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva          

21. október 2019            338/2019 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

21. október 2019            339/2019 Z. z
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru 

24. október 2019            340/2019 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia            

24. október 2019            341/2019 Z. z. 
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. októbra 2019 č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

24. október 2019            342/2019 Z. z. 
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 1. októbra 2019 č. 3/2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu     

25. október 2019            343/2019 Z. z.               
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať