Namiesto pondelkovej porady (prehľad 14. - 20. október 2019)

Večný ako vesmír samotný je v našej krajinke boj medzi východniarmi a západniarmi/Bratislavčanmi. Rekordná návštevnosť včerajšieho hokejového duelu Slovan – HC Košice dokazuje, že táto rivalita má veľké publikum...

S neškodnými a milými variáciami vnútrorepublikových naťahovačiek sa stretávame aj pri odročovaní pojednávania:

Sudca odročuje pojednávanie, nerieši odkiaľ sú strany sporu a ich zástupcovia, deň a čas určí výlučne podľa voľných okienok vo svojom diári. Silný sudca, Klein aj Števček by jasali. Robí to tak nekompromisne, že žiadna zo strán sporu nepípne. Nepípne košický advokát na pojednávaní v Bratislave, ani bratislavský advokát na pojednávaní v Košiciach, hoci by chceli aspoň trochu pípnuť, že pojednávanie by mohlo byť najskôr o jedenástej - dvanástej, že tým ranným IC- čkom, ak nebude meškať, sa to dá potom stihnúť, ale len tak tak.

Sudca odročuje pojednávanie, dobre vie, že jedna strana cestovala z druhého konca republiky. Pojednávanie bude dvadsiateho piateho o dva mesiace o 8.00 hod. Víťazoslávne gáni na cezpoľného a pohľadom dáva najavo, že odpor  bude viesť len k zmene dňa, nie času. Môžeš prísť o deň skôr a pozrieť si naše krásne mesto a niečo v ňom utratiť, myslí si.

Sudca odročuje pojednávanie. Pekne sa pýta hostí: „Kolegovia, aký dáme čas, aby ste stihli pricestovať?“ Väčšinou pani sudkyňa. Tejto zdvorilosti chvalabohu pribúda.

Z iného súdka je tento právnický hejt:

Ktorýkoľvek bratislavský kolega (dokonca aj pôvodom z východu): „...No čo vy tam na východe...?“  - „...Bol som teraz na pojednávaní... ježíííš, že ako to tam funguje...“ – „...Vy tam len všetko vybavujete...“ – „...To nemáš šancu kým nepoznáš sudcu, alebo s ním nie si rodina...“  A podobne.

Ja: „Hej hej, no určite, lebo u vás všetko funguje dokonale...“ Neuspel ani (socio)logický argument: „Najviac divných veci sa deje tam kde sa rozhoduje o veľkých prachoch, kde je sústredený ekonomický a politický život a to je naše hlavné mesto tam u vás...

Bejvávalo. Píše sa jeseň 2019 a je to takto:

Bratislavský kolega (už o čosi pokornejšie): „Joooj, vy tam na tom východe...

Ja (skočím mu do reči po prvej vete): "Generálny prokurátor, štátna tajomníčka, viacerí sudcovia, ctihodní veľkopodnikatelia. Gorila. Threema. To všetko je tam u vás!"

Bratislavský kolega zvesí hlavu.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

14. október 2019            301/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

14. október 2019            302/2019 Z. z.
Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14. október 2019            303/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

14. október 2019            304/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14. október 2019            305/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14. október 2019            306/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14. október 2019            307/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14. október 2019            308/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

14. október 2019            309/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

15. október 2019            310/2019 Z. z.
Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15. október 2019            311/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15. október 2019            312/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15. október 2019            313/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

15. október 2019            314/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

16. október 2019            315/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

16. október 2019            316/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

16. október 2019            317/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

16. október 2019            318/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

16. október 2019            319/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

16. október 2019            320/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. október 2019            321/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. október 2019            322/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

16. október 2019            323/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami

16. október 2019            324/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

16. október 2019            325/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

16. október 2019            326/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

16. október 2019            327/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí

16. október 2019            328/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

16. október 2019            329/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu

16. október 2019            330/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu

16. október 2019            331/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

16. október 2019            332/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

16. október 2019            333/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

16. október 2019            334/2019 Z. z.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

16. október 2019            335/2019 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

17. október 2019            336/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci

 

Prečítali sme

Týždňová nádielka právnych predpisov je rekordná a tak neostáva čas čítať nič iné. Všimnite si, že sa menia aj normy ako Zákonník práce, či daňové zákony. Holt, sme pred voľbami.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať