Namiesto pondelkovej porady (20. september 2021)

Zákony sú v zásade emocionálne neutrálne a prakticky v každej oblasti práva má právna norma charakter suchého a úradného textu (pravda, čítanie osobitnej časti Trestného zákona je vzrušujúcejšie ako čítanie zákona o verejnom obstarávaní).

ZKFinal.jpgzdroj: ulpianus.sk

Mojej generácií právnikov pri čítaní právnych predpisov kdesi v právnickom podvedomí vždy zabliká alarm, ak sa obsah dostáva blízko k hranici ústavou garantovaných práv. V porovnaní s tým o čom si dnes píšeme, ide vždy o banálne šrámy na ústavnosti právneho poriadku, ktoré sú v dnešnej dobe ľahko napraviteľné pomerne dobre fungujúcimi mechanizmami.

Aj v našej histórii existujú predpisy, ktoré sú pre súčasného čitateľa desivým textom. Iba pred niečo viac ako 80 rokmi, 9. septembra 1941 sa stalo súčasťou právneho poriadku štátneho útvaru, ktorý existoval v dnešnom slovenskom geografickom priestore nariadenie č. 198/1941 Sl.z. zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex.

Kým sa oboznamujete len s formálnou stránkou, stále ide o štandardný právny predpis. Má svoje číslo v úradnej zbierke právnych noriem, paragrafové znenie (270 paragrafov) a obvyklú štruktúru právnych noriem (v úvode definovanie pojmov, logické členenie do vecných častí, prechodné a záverečné ustanovenia, menoslov predstaviteľov úradnej moci, ktorí sú pod ním podpísaní). Po obsahovej stránke... upozorňujeme, že ide o nepredstaviteľne depresívne čítanie.

Pravidlá fungovania spoločnosti určujú vždy, a to aj v časoch kedy sa ľudstvo zblázni, zákony alebo iné právne predpisy.

Stávajú sa oficiálnym a takpovediac "zákonným" svedectvom svojej doby a zároveň nespochbyniteľným dôkazom o jej fungovaní pre tých, ktorí by niektoré skutočnosti chceli popierať.

Predpisy z obdobia rokov 1939-1945 vrátane Židovského kódexu nájdete na tejto stránke Ústavu pamäti národa.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

17. september 2021                  337/2021 Z.z.

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

17. september 2021                  338/2021 Z.z.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

17. september 2021                  339/2021 Z.z.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

18. september 2021                  340/2021 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať