ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Základné pojmy, výhody a nevýhody, porovnanie produktov

Pojem elektronizácia sa stal neodmysliteľnou súčasťou výkonu povolania advokáta. Už prešiel nejaký ten čas, čo majú advokáti bez ohľadu na spôsob výkonu advokácie (fyzické a právnické osoby) povinnosť komunikovať so súdmi elektronickou formou. V klasickom súdnom konaní však komunikácia v štandardnej papierovej podobe nemá za následok neprihliadanie na podania advokáta, avšak je sankcionovaná poplatkom vo výške 20 eur. V niektorých typoch konaní sa však advokát nezaobíde bez elektronickej komunikácie vôbec, pretože sa vyžaduje komunikácia prostredníctvom na určených elektronických formulárov (napr. exekučné konanie a upomínacie konanie). Taktiež na vybrané služby, ktoré sú oprávnení vykonávať aj advokáti je neodmysliteľná elektronická výbava advokáta (napr. výkon zaručenej konverzie, činnosť oprávnenej osoby na úseku RPVS a pod.).

Výhodou elektronizácie je vyššia efektivita práce a spisovej evidencie z pohľadu časovej a finančnej úspory. V súčasnosti existuje viacero konaní (napr. obchodný register, katastrálne konanie a pod.), kde možno pri elektronických podaniach ušetriť až polovicu na súdnych a správnych poplatkoch. Pokiaľ ide o časovú úsporu, pri el. podaniach v podstate postačuje jeho elektronické spracovanie (autorizácia/zaručená konverzia) a následné odoslanie cez portál slovensko.sk, príp. iný relevantný portál. Pri papierových podaniach je potrebné podanie vytlačiť (to má aj ekologický aj finančný aspekt), ručne podpísať, zabaliť do obálky, vypísať obálku a podací lístok a následne sa s tým dopraviť na poštu (kde treba zaplatiť poštovné na rozdiel od el. podania) alebo súd. Elektronická komunikácia sa dá celá zrealizovať komfortne spoza počítača a bez poštových a administratívnych nákladov (poštovné, balné, kancelársky papier a pod.). Navyše nie je potrebné viesť hromadu papierových spisov, ale je možné si všetko evidovať elektronicky. Nevýhody si môžete pozrieť TU.

Nevyhnutnou výbavou advokáta, ktorý chce fungovať na elektronickej komunikácii je občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom - tzv. elektronická identifikačná karta (eID). EID slúži predovšetkým na prihlásenie sa do el. schránky ako aj na portál slovensko.sk, príp. iné portály, na ktorých je možné realizovať elektronické podanie. Ďalším potrebným nástrojom je advokátsky preukaz vybavený mandátnym kvalifikovaným certifikátom (MQC), ktorý slúži na autorizáciu a výkon zaručenej konverzie. Prostredníctvom MQC je možné identifikovať osobu advokáta, čo je mimoriadne dôležité, ak ide o uskutočňovanie takých úkonov, na ktoré je oprávnená iba určitá skupina subjektov vrátane advokátov (napr. RPVS, zaručená konverzia, podanie dovolania, podanie sťažnosti na ÚS SR a pod.).

V rámci elektronizácie sa advokát stretáva s dvomi základnými kategóriami elektronizácie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosť a to autorizáciou a zaručenou konverziou. Autorizáciou úkonu sa rozumie vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu – zjednodušene povedané autorizácia = vlastnoručný podpis). Na vykonanie autorizácie sa použije kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného certifikátu.

Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného:

a) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,

b) dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,

c) elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.

Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu. V podstate ide o prenos dokumentu do inej podoby so zachovaním jeho právnych účinkov (je to obdobná situácia ako keď notár overuje listiny).

Autorizácia dokumentov sa využíva spravidla pri elektronickom podpisovaní podaní robených advokátom (napr. žaloba, vyjadrenie a pod.). Zaručená konverzia sa v zásade používa pri dokumentoch tvoriacich prílohy k el. podaniam advokáta (napr. dôkazy ako zmluvy, znalecké posudky, rozhodnutia a pod.). Výnimkou sú napríklad prílohy k návrhom na úseku obchodného registra (kde zákon o obchodnom registri nevyžaduje zaručené konverziu dokumentov, ale postačuje ich „autorizácia“). Ďalšou výnimkou, kedy sa nevyžaduje zaručená konverzia, ale postačuje autorizácia dokumentov, resp. len dokument vo formáte pdf je § 82l ods. 4 zákona o súdoch; uvedené sa však nevzťahuje na splnomocnenie, kde sa vždy vyžaduje zaručená konverzia zo strany advokáta s výnimkou, ak splnomocnenie autorizuje priamo klient (pozri napr. UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 231/2018-11 10. 5. 2018 - dostupné TU a článok publikovaný v BSA 9/2018).

Pokiaľ ide o autorizáciu túto je možné vykonávať priamo v prostredí štátnych webov (obcan.justice.sk/ezaloby, slovensko.sk, rpvs.gov.sk/eSluzby) alebo mimo nich v komerčných, resp. neštátnych produktoch (QSign, podpisuj.sk, zep.disig.sk a pod.). Zaručenú konverziu možno riešiť iba prostredníctvom komerčných produktov (D.Convert, podpisuj.sk).

Osobné skúsenosti máme so všetkými produktmi okrem softvéru QSign, preto sa zameriame na porovnanie produktu zep.disig.sk, podpisuj.sk a D.Convert (ak má niekto skúsenosti aj s inými nástrojmi, budeme radi ak sa s nami o ne podelíte nižšie v diskusii).

Zep.disig.sk predstavuje online platformu, ktorú slúži výlučne na autorizáciu dokumentov – z tohto dôvodu je potrebné doplniť balíček advokáta slúžiaci na plnú elektronizáciu aj o produkty umožňujúce zaručenú konverziu. Portál zep.disig.sk je z užívateľského hľadiska veľmi praktický a prijateľný, avšak z hľadiska bezpečnosti je menej odporúčaný, pretože ide o online platformu (ostávajú stopy tzv. metadáta, t. j. kto, kedy a čo vykonal); v tomto smere sú viac odporúčané offline platformy ako QSign a podpisuj.sk. Výhodou je bezplatnosť tejto služby. Nevýhodou zasa nekompletnosť, pretože na zaručené konverziu sa bude musieť pozrieť po ďalšom produkte.

Program D.Convert slúži iba na zaručenú konverziu, t. j. na autorizáciu si musíte zaobstarať ďalší nástroj. Z užívateľského hľadiska je obdobný s inými aplikáciami na výkon zaručenej konverzie. Za jeho nevýhodu považujeme jeho viazanosť na jedno zariadenie (rozumej jedna licencia = jeden počítač), čo nie je veľmi praktické, ak potrebujete mať k dispozícii program na zaručenú konverziu bez ohľadu na miesto; takéto „zabetónovanie“ v jednom počítači nie je veľmi praktické a flexibilné. Cena za tento softvér je 150 eur bez DPH ročne (ide o zvýhodnenú cenu pre advokátov, inak sa pohybuje na úrovni 600 eur bez DPH ročne) + cena za jednu kvalifikovanú časovú pečiatku v zmysle dohody, ktorú uzavrela SAK s DTCA (služba časových pečiatok nie je súčasťou aplikácie D.Convert, t. j. je potrebné ju riešiť samostatne formou objednávky). Viac informácií nájdete na stránke www.dstore.sk.

Najviac „muziky“ poskytuje služba podpisuj.sk – pri tejto službe máte pod jednou strechou možnosť autorizácie, resp. kvalifikovaného elektronického podpisovania a zároveň zaručenej konverzie v oboch smeroch. Za najväčšiu výhodu tohto produktu považujeme to, že túto aplikácia je možné stiahnuť a používať na viacerých zariadeniach (môžete ju stiahnuť na neobmedzenom počte zariadení a po prihlásení používať v offline režime), pričom v balíku premium je možné, aby túto aplikáciu používali traja užívatelia. Cena za túto službu je 12 Eur bez DPH mesačne (ide o zvýhodnenú cenu pre advokátov, inak sa pohybuje na úrovni 15 eur bez DPH mesačne) + cena za jednu kvalifikovanú časovú pečiatku 0,14 eur (táto aplikácia v programe premium umožňuje využívať aj vlastný zdroj časových pečiatok). Veľkou výhodou je tiež možnosť hromadného podpisovania dokumentov a podpora viacerých operačných systémov vrátane produktov od Apple (macOS). Elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov sú bezplatnými službami. Medzi platené služby zahrnuté v jednom paušály patrí hromadné podpisovanie dokumentov, zaručená konverzia a detailné vedenie logov z vykonaných overení, autorizácií a konverzií dokumentov prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie nájdete na stránke www.podpisuj.sk.

Čo sa týka používania formulárov cez portál E-žaloby, tento komunikačný prostriedok nie je povinný s výnimkou RPVS, exekučného konania a upomínacieho konania; o povinnom používaní formulárov hovorí § 82l ods. 3 zákona o súdoch len vo vzťahu k hosťujúcemu euroadvokátovi – MS SR však pripravuje do budúcnosti povinné používanie formulárov cez E-žaloby bez rozdielu.

Týmto príspevkom sme sa snažili priblížiť základné informácie týkajúce sa elektronizácie výkonu advokácie – uvítame akékoľvek postrehy a aplikačné poznatky, ktoré môžete písať do diskusie pod príspevkom.

Tomáš Čentík, 30.01.2019

ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Martin FriedrichPrávnik od roku 200816.02.2019 o 21:58:21Reagovať
Cloud vs. necloud Už spomínaný zep.disig.sk má okrem obmedzena hodnoty právneho úkonu aj iné zaujímavé obmedzenia v zmysle VOP. Síce si môžete overít platnosť KEP alebo pečate, ale táto informácie je Vám v zásade na nič, lebo "platnosť a pravdivosť tohto výroku a dodatočných informácií je obmedzená na čas ich zobrazenia Používateľovi" (bod 4.6 VOP). Ďalej sa v zmysle VOP o jednotlivých úkonoch uchovávajú event logy. Či sa uchovávajú len metadáta a v akom rozsahu alebo aj kópie uploadovaných dokumentov nie je nikde vo VOP špecifikované (ods. 9.3 VOP). Ako sa uvádza v článku, máme na trhu offline aj online riešenia, ktoré sú komerčné aj nekomerčné. Ak by som si mal vybrať, ak budem používať štátne online nekomerčené riešenia, pokiaľ nemám k dispozícii offline riešenie. Napr. autorizácia cez slovenko. sk alebo portál ežaloby. Okrem vyššie spomínaných D.Covnert a podpisuj.sk je na trhu dostupných viacero komerčných produktov na zaručenú konverziu, ktoré však fungujú ako nadstavba iných produktov v cloude. Napr. QSign Konverzia, Tribunal, Disig - Prídavný modul Zaručená konverzia. Podpisuj.sk je offline riešenie s tým, že záznamy o ZAKO sú uchovávane v cloude Pri ostatných vyššie uvedených produktoch je to niečo zložitejšie. Ak prevádzkujete vlastný vzdialený server, v zásade nevzniká žiaden problém. Ak používate komerčné cloudové riešenia (a to aj sprostredkovane), tak sa otvára mnoho otázok: kto je majiteľom dát, kam sa zasielajú, čo sa s dátami stane ak prestanete používať danú službu, bezpečnosť dát a podobne. To však už prekračujem rozsah tohto príspevku :) V každom prípade, ak advokát chce využívať cloud, odporúčam, aby sa riadil odporúčaniami SAK pre používanie cloudových služieb (sú napr. dostupné na wikipedii SAK).
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201118.02.2019 o 09:36:30Reagovať
Z odporúčania SAK: "Cloudové riešenia prinášajú viaceré výhody, medzi inými najmä flexibilitu a zníženie nákladov, ale na druhej strane tu existuje riziko bezpečnosti a kontroly. Pri vlastnom SW (IT riešení) má advokát plnú správu a kontrolu nad svojimi údajmi. Pri cloudových riešeniach zvyšuje riziko vstup tretej osoby – poskytovateľa služby a strata priamej kontroly advokáta nad uloženými údajmi. Uvedené však v žiadnom prípade neznamená, že cloudové riešenia nie sú vhodné pre advokátsku prax. Pre obe riešenia platí, že musí byť zabezpečená dostatočná úroveň ochrany bezpečnosti údajov pred zraniteľnosťou a útokmi." "Slovenská advokátska komora striktne neodporúča advokátom používať pri výkone advokácie e-maily alebo ukladacie služby poskytujúce bezplatné cloudové služby, ktoré nie sú bezpečné, ukladajú údaje na miestach, ktoré nezaručujú požadovanú ochranu osobných údajov (mimo EHP), a sú terčom hackerov a malwaru (ide napríklad o službu Gmail, Google Drive, Hotmail, alebo OneDrive, iCloud či Dropbox). Zamestnanci musia byť riadne poučení o tom, že majú zakázané pri výkone pracovných úloh používať vlastné e-maily alebo ukladacie služby podľa predchádzajúcej vety."
DITEC Commerce s.r.o.Právnik od roku 014.02.2019 o 13:18:11Reagovať
Máte pravdu, že cloudové riešenia prinášajú mnohé výhody, avšak platí stará múdrosť: “Dôveruj, ale preveruj.” Ak si nemôžeme preveriť, kde naše dáta skončia, je to vysoké bezpečnostné riziko. Medzi povinnosti advokáta, nielen podľa usmernení SAK, patrí predovšetkým povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie (§ 23 zákona o advokácii). Ak sú dáta vašich klientov niekde v oblakoch, ako chcete túto mlčanlivosť zabezpečiť? Je to veľmi otázne… Práve preto aj naši klienti preferujú nechávať všetky citlivé dáta za ktoré zodpovedajú fyzicky u seba a majú nad nimi 100% kontrolu, čo im naše aplikácie zaručujú by design.
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201114.02.2019 o 20:54:47Reagovať
Nie som si istý, či som správne pochopil Váš komentár, pretože v článku je výslovne uvedené bezpečnostné riziko pri platforme zep.disig.sk. Predpokladám, že Vašim príspevkom mierite na službu podpisuj.sk, keďže Vaša spoločnosť má produkt D.Convert, ktorý slúži na zaručenú konverziu a v článku sú v podstate porovnávané čo sa týka zaručenej konverzie iba tieto dva produkty. Ak predpokladám správne, tak potom nerozumiem Vášmu komentáru. Služba podpisuj.sk totiž nie je tak celkom cloudovým riešením. Podpisuj.sk vykonáva všetky úkony s dokumentami na klientskej strane v tučnej aplikácii. Na cloude má táto služba iba transakčný server, kde sa zaznamenáva história úkonov, manažuje zdroj časových pečiatok, spravujú sa používatelia organizácie, ale kam žiaden dokument nechodí. To, že služba podpisuj.sk sa ponúka formou SaaS (software as a service) ešte neznamená, že dokumenty odchádzajú na cloud (https://www.podpisuj.sk/components.html#section-52d0d63d-6f0f-4675-a8b6-6d5d59a89c2b). Navyše Slovenská advokátska komora v newsletteri zasielanom advokátom odporúčala oba produkty, takže si nemyslím, že táto stavovská organizácia by odporúčala niečo, čo by mohlo byť v rozpore s tak významnou povinnosťou ako je povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Tiež si nie som istý, či kontexte, v ktorom poukazuje na povinnosť mlčanlivosti je správny. Ak sa niekto vláme do advokátskej kancelárie a ukradne spisy klientov ide o porušenie povinnosti mlčanlivosti??? Nie je potom porušením mlčanlivosti aj to, keď si advokát posiela s klientom maily? Alebo posielanie podaní cez štátom vynútené online platformy ako slovnesko.sk? Skúste povedať aký rozdiel je v zašifrovanom dokumente uloženom na AWS cloude v Írsku a na privátnom serveri v Advokátskej kancelárii. Viacerí odborníci tvrdia, že ten v Írskom datacentre je uložený bezpečnejšie. Netreba zabúdať, že štatisticky viac ako 90% únikov citlivých informácii majú na krku vlastní zamestnanci. V Čechách napríklad silnie a rastie firma SingleCase, ktorá robí presne toto. Má cloudové šifrované úložisko obsahu spisov a ich klienti – advokátske kancelárie si ich bezpečne do cloudu ukladajú.
Martin SerfőzőPrávnik od roku 200830.01.2019 o 12:36:56Reagovať
Ja by som si v tejto súvislosti dovolil poznamenať, že je dôležité potlačiť odpor k čítaniu podmienok používania (najmä pokiaľ ide o on-line riešenia), a to nie len kvôli bezpečnosti. Viď príklad: Používateľ nie je oprávnený použiť Služby na elektronické dokumenty obsahujúce odplatný právny úkon v hodnote prevyšujúcej 1 000 EUR Poskytovateľ nemá právo zobrazovať alebo používať obsah Používateľa odoslaný na Službu, okrem prípadov, v ktorých je to potrebné pre poskytovanie Služieb. Takéto prípady zahŕňajú najmä (nie však výlučne): iv.zlepšovanie Služieb a pod... https://zep.disig.sk/Portal/sk/Info/Terms
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201130.01.2019 o 15:15:08Reagovať
Tie podmienky používania som čítal, ale keďže cieľom článku bolo poskytnúť základné info, tak som nezachádzal do detailov. Po pravde celkom nechápem dôvodnosti klauzuly ratione valoris v rámci elektronického podpisovania. Z užívateľského hľadiska je zep.disig vyhovujúci a "priateľský", avšak je tam bezpečnostné riziko. Zvlášť pre advokátov možno odporučiť offline produkty z dôvodu náležitého zachovania povinnosti mlčanlivosti.
Právnik od roku Reagovať