ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Elektronický návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Elektronizácia sa nedotkla len justície, ale aj oblasti verejnej správy nevynímajúc správu na úseku katastra nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je katastrálne konanie možné vykonať aj elektronicky. V dnešnom článku si povieme, aký je postup a výhody spojené s elektronickým konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Katastrálny zákon v § 23 ods. 1 (nadbytočne) ustanovuje, že náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní a že pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh, keďže to vyplýva z povahy elektronického podania.

Podľa § 23 ods. 2 katastrálneho zákona pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a autorizované podľa osobitného predpisu (zákon o eGovernmente). Z tohto ustanovenia vyplýva, že prílohy návrhu na vklad by mali byť autorizované, čo celkom nezodpovedá obsahu a rozlišovaniu medzi inštitútom autorizácie a zaručenej konverzie. Autorizácii má správne podliehať len návrh na vklad, pričom prílohy ako splnomocnenie a kúpna zmluva (príp. iná vkladuschopná listina) majú byť zaručene konvertované s výnimkou prípadu, ak sú autorizované priamo účastníkmi zmluvného vzťahu. Takto to požaduje aj katastrálna prax.

Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe môže účastník konania, resp. splnomocnený advokát vyplniť oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada. Elektronický formulár oznámenia o návrhu na vklad je dostupný na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (TU). Výhodou tohto postupu je to, že správny poplatok sa znižuje o sumu 15 eur bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.  Takéto oznámenie je prílohou k návrhu na vklad.

Elektronický návrh na vklad spolu s prílohami je možné uskutočniť prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk cez službu „Všeobecná agenda“. V sekciiNájsť službuje potrebné zadať do poľa „Názov elektronickej služby" výraz Všeobecná agenda" a v poli „Názov inštitúcie alebo úradu” zadať príslušný okresný úrad, kam má byť podanie adresované. Ak do tohto poľa vpíšete „okresný úrad”, výsledky vyhľadávania vám zobrazia službu všeobecnej agendy k všetkým dostupným okresným úradom. Následne kliknutím na tlačidlo „Služba” budete presmerovaní na prihlásenie na portál (ak už nie ste prihlásení) cez občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Vlastnoručnému podpisu na listine zodpovedá pri elektronickom podaní práve kvalifikovaný elektronický podpis a ak má dokument obsahovať úradne overený vlastnoručný podpis, treba pri elektronickom podaní kvalifikovaný elektronický podpis opatriť časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky.

Vzhľadom na nie celkom užívateľsky vhodné prostredie služby „všeobecná agenda“ (nemožnosť formátovania a pod.) je prijateľné vypracovať samotný návrh na vklad ako osobitný dokument, ktorý sa priloží k elektronickému podaniu ako príloha.

Výhodou elektronického podania návrhu na vklad je finančná úspora oproti papierovej podobe. Podľa položky 11 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky podlieha správnemu poplatku vo výške 33 eur (pri urýchlenom vklade 133 eur), t. j. ide o polovičnú výšku správneho poplatku na rozdiel od klasického listinného podania. Ak sa podáva návrh na vklad na základe kúpnej zmluvy, pri ktorej bol oznámený zamýšľaný návrh na vklad, tak pri elektronickom podaní je výška správneho poplatku 18 eur), čiže celková úspora predstavuje 48 eur.

Na emailovú adresu uvedenú v podaní doručí katastrálny odbor potvrdenie o zaregistrovaní podania spolu s číslom vkladu a číslom účtu, na ktorý je potrebné zaplatiť správny poplatok.

Na elektronické podanie návrhu na vklad potrebuje advokát tento balíček: (i) elektronická identifikačná karta – eID karta je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, kde sú nahraté príslušné kvalifikované certifikáty (slúži na prihlásenie na portál slovensko.sk), (ii) advokátsky preukaz vybavený kvalifikovaným mandátnym certifikátom (slúži na autorizáciu podania návrhu na vklad a výkon zaručenej konverzie príloh návrhu na vklad), (iii) platformu na výkon zaručenej konverzie, (iv) softvérové vybavenie do počítača a kontaktnú čítačku čipových kariet (aplikácie je možné bezplatne stiahnuť zo stránky ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk).

Ilustračný príklad: V prípade návrhu na vklad týkajúceho sa kúpnej zmluvy pri dosiahnutí čo najväčšej úspory sú potrebné tieto dokumenty:

  1. návrh na vklad do katastra nehnuteľností (autorizuje advokát);
  2. splnomocnenie na vypracovanie a podanie návrhu na vklad a následné zastupovanie v katastrálnom konaní (autorizuje klient alebo advokát vykoná zaručenú konverziu);
  3. kúpna zmluva s úradne osvedčeným podpisom prevodcu (advokát vykoná zaručenú konverziu);
  4. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad (autorizuje advokát, ak to pokrýva splnomocnenie alebo advokát vykoná zaručenú konverziu oznámenia podpísaného klientom).

Vzhľadom na nie celkom jednoznačnú právnu úpravu (§ 30 ods. 4 písm. c) v spojení s § 42 ods. 3 katastrálneho zákona) odporúčame, aby na splnomocnení bol osvedčený podpis splnomocniteľa. Z predmetných ustanovení totiž nie je úplne zrejmé, či osvedčenie podpisu sa vyžaduje iba v hmotnoprávnej rovine (t. j. zastúpenie pri uzavretí kúpnej zmluvy) alebo aj v procesnej rovine pri zastúpení v konaní o návrhu na vklad.

Na tému elektronizácia výkonu advokácie sme napísali:

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Základné pojmy, výhody a nevýhody, porovnanie produktov (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Zaručená konverzia (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Je potrebné zaručene konvertovať splnomocnenie? (TU)


Tomáš Čentík, 15.02.2019

Ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201122.03.2019 o 09:00:54Reagovať
zaujímavé https://zive.azet.sk/clanok/139022/kataster-v-tichosti-spustil-hromadu-e-sluzieb-hacik-automatika-len-na-kusku-slovenska/
Martin FriedrichPrávnik od roku 200825.02.2019 o 11:10:45Reagovať
Pár postrehov z praxe: moja skúsenosť vrátane skúseností od kolegov sú také, že katastre ako jedne z mála orgánov verejnej moci si dávajú pozor na to, aby všetky podania boli v súlade s katastrálnym zákonom a zákonom o e-governmente. Z príbehov kolegov viem, že katastre sledujú, aký je rozsah splnomocnenia advokáta: či zahŕňa podanie návrhu na vklad, alebo len na zastupovanie zmluvnej strany. V prípade, ak ide len o zastupovanie v katastrálnom konaní splnomocnenia na vypracovanie návrhu na vklad, tak kataster takéto podanie od advokáta nemusí prijať. Moje odporúčanie je, aby advokáti v splnomocnení presne špecifikovali, na aké úkony im klient udeľuje splnomocnenie. Ak súčasťou splnomocnenia nie je aj spísanie návrhu na vklad v mene klienta, klient bude musieť návrh na vklad vyhotoviť buď ako pôvodný elektronický dokument, alebo ako listinný dokument, ktorý advokát následne zaručene konvertuje do elektronickej podoby.
Právnik od roku Reagovať