Elektronické prihlasovanie pohľadávok v konkurze

Neodmysliteľnou súčasťou agendy vymáhania pohľadávok je aj prihlasovanie pohľadávok do konkurzu. Elektronizácia sa dotkla aj tejto sféry vytvorením elektronického formulára dostupného na portáli slovensko.sk.

Štandardne (v papierovom svete) sa prihláška podáva v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. V prípade elektronickej formy prihlášky sa doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu považuje prihláška za doručenú aj na súde.

Prihlášku teda možno podať aj elektronicky a to do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania (zákon o konkurze používa zastaralú terminológiu – správne má byť kvalifikovaný elektronický podpis). Súčasťou prihlášky nepeňažnej pohľadávky podávanej elektronicky do elektronickej schránky správcu musí byť znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

V prípade, že prihlášku správcovi nemožno doručiť elektronicky do elektronickej schránky správcu preukázateľne z dôvodov, ktoré nenastali na strane podávajúcej osoby, lehota na podanie písomností sa považuje za zachovanú, ak sa písomnosti doručia správcovi najneskôr do troch pracovných dní po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Na elektronické doručovanie elektronických podaní správcovi sa použije osobitný predpis (zákon o e-Governmente).

Vzhľadom na zavedenie možnosti elektronického prihlasovania pohľadávok v konkurze sa správcom zriaďujú a aktivujú elektronické schránky automaticky zo zákona. Správca je povinný používať pri výkone správcovskej činnosti, najmä pri vedení správcovského spisu, programové a technické prostriedky schválené ministerstvom a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku správcu; elektronická schránka správcu sa považuje za elektronickú schránku orgánu verejnej moci.

Na portáli slovensko.sk možno nájsť v súvislosti s prihlasovaním pohľadávok 3 služby a to „Podávanie prihlášky pohľadávky“, „Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky“ a „Podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok“.

Všetky 3 uvedené elektronické služby poskytujú občanom a podnikateľom možnosť elektronickej registrácie pohľadávky k prebiehajúcemu konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu. V prípade nepeňažnej pohľadávky je možné registrovať aj pohľadávku formou znaleckého posudku. Registrácia elektronickou formou a aj následná notifikácia o výsledku spracovania pohľadávky zjednodušuje fyzickým a právnickým osobám komunikáciu so správcom konkurzného a reštrukturalizačného konania, šetrí čas správcu, ktorý má prihlášky automaticky kategorizované vo workliste IS a aj čas podávateľa, ktorý nemusí využiť na podanie poštu, resp. iný kanál ale použije efektívnu elektronickú možnosť. Cieľom služby nie je riešiť samotné podanie (je riešené v projekte elektronickej podateľne), ale procesy súvisiace s týmto podaním. To znamená, že po spracovaní podania podateľňou je toto podanie ďalej spracované systémom RÚ, pričom dostupné štruktúrované informácie sa zobrazia na webových stránkach RÚ. Každá prihláška pohľadávky, aj každá pohľadávka má svoj vlastný životný cyklus, ktorý je evidovaný a následne zobrazovaný RÚ.

Postup podávania prihlášok je nasledovný. V katalógu služieb je potrebné nájsť službu „Podávanie prihlášky pohľadávky/Podávanie prihlášky zabezpečenej pohľadávky/Podávanie súhrnnej prihlášky pohľadávok“ a pomocou funkcie „Zvoľte poskytovateľa služby“ vybrať správcu daného konkurzu – následne odkliknete tlačidlo „prejsť na službu“ a po tomto kroku sa zobrazí elektronický formulár prihlášky, v ktorom vyplníte všetky potrebné údaje a priložíte prílohy. Ak máte prihlášku vyplnenú a prílohy nahraté, tak formulár a všetky prílohy podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom a odkliknete odoslať.


Tomáš Čentík, 16.04.2019

ilustračné foto: redakcia

Tlačiť
Martin FriedrichPrávnik od roku 200818.04.2019 o 09:44:17Reagovať
Dovolím si upozorniť na nešvár existujúci na OS Prešov. Poznám viacero rozhodnutí tohto súdu (napr. v konaní 3OdK/199/2017), kedy súd neprihliada na prihlášky doručené cez elektronický formulár na slovensko.sk z dôvodu, že neboli podpísané na predpísanom tlačíve podľa vyhlášku 665/2005 Z.z.. Konkurzný súd sa pritom vôbec nevysporiadal so zákonom e-Gov, ale v ôdovodnení šiel čisto len podľa vyhlášky 665/2005 Z.z.. Ja osobne s týmto názorom okrensného súdu nesúhlasím najmä s ohľadom na § 24 ZoE-gov (Elektronický formulár pre elektronické podanie je platný, ak je sprístupnený v module elektronických formulárov a jeho platnosť nebola zrušená) a § 28 odsl. 1 ZoE-gov (Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podľa osobitného predpisu podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.) v spojení s § 3 písm. i) a j) ZoE-gov.
Ján KasenčákPrávnik od roku 200526.04.2019 o 12:28:42Reagovať
Dobrý deň, som rád, že nie som sám. Aj na FB som pod tento príspevok napísal úplne rovnakú skúsenosť. V dôsledku tohto konania zákonného sudcu som dal podnet na Úrad podpredsedu vlády a začali ex offo konanie a zároveň som inicioval kontrolu aj u správcu konkurznej podstaty a dúfam a pevne verím, že pokuta pre OS PO a správcu bude čo najvyššia, lebo absolútne ignorujú § 197a ZoKR a § 82l zákona o súdoch.
Martin FriedrichPrávnik od roku 200828.04.2019 o 14:14:38Reagovať
Myslím, že je dôležité spomenúť aj ustanovenie § 197a ZKR, v zmysle ktorého "písomnosti určené správcovi možno podať elektronicky aj do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania." Spojenie § 197a ZKR s príslušnými ustanovenia zákona o e-Gov, podľa môjho názoru, jednoznačne pripúšťajú právo podať plnohodnotnú prihlášku pohľadávky podľa ZKR prostredníctvom formulára zverejneného podľa zákona o e-Gov, ktorý však nemusí vizuálne zodpovedať vzoru podľa vyhlášky 665/2005.
Ján KasenčákPrávnik od roku 200529.04.2019 o 12:53:03Reagovať
argumentoval som všetkým možným, ale akoby som hrach o stenu hádzal. OS PO absolútne nevie, ako sa moc vykonáva elektronicky. A tu nejde tak ani o to, že ako vizuálne vyzerá prihláška, ale o to, že ak správca odsúhlasí túto elektronickú prihlášku, automaticky sa zapracuje do registra úpadcov bez toho, aby jej obsah musel ešte upravovať, a toto bolo účelom tlačiva v r. 2005, aby prehľadným spôsobom prišli k nevyhnutným informáciám.
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201112.05.2020 o 16:52:10Reagovať
Pripájam v rámci diskusie judikát Ústavného súdu SR, ktorý sa vyjadril k tejto otázke a plne s tým stotožňujem: Ak sa zahraničný veriteľ rozhodne prihlásiť si svoje pohľadávky do reštrukturalizačného konania podľa lex fori concursus (prihláškou podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii) prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bol vytvorený portálom, a tento elektronický formulár bol riadne vyplnený, autorizovaný a následne doručený správcovi, tak potom túto prihlášku podľa názoru ústavného súdu nie je možné odmietnuť z dôvodu, že vzhľad formulára vyplneného sťažovateľkami (zahraničnými veriteľmi) na portáli sa nezhoduje so vzhľadom vzoru tlačiva na podávanie prihlášok podľa vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. IV. ÚS 141/2019 zo dňa 16. apríla 2020).
Právnik od roku Reagovať