NA NOTÁRSKU NÔTU: BSM a modifikačné dohody manželov

Problematika bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), predovšetkým jeho rozsahu, je veľmi frekventovanou a v právnej praxi často spornou otázkou.

Základný právny rámec rozsahu BSM predstavuje § 143 Občianskeho zákonníka (OZ), podľa ktorého „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“. Zjednodušene teda môžeme povedať, že do BSM patrí všetko, čo nadobudol, ktorýkoľvek z manželov za trvania manželstva, okrem vecí síce nadobudnutých za trvania manželstva, ale výslovne uvedených v § 143 OZ.

Rozsah BSM stanovený v § 143 OZ nie je ale definitívnym a už nasledujúci § 143a pripúšťa manželom možnosť upraviť si rozsah svojho BSM odchylne od zákona tzv. modifikačnými dohodami.

Existencia BSM je zásadne viazaná na existenciu manželstva. BSM vzniká zároveň so vznikom manželstva a zaniká jeho zánikom. BSM vzniká aj pri neplatnom manželstve, nevznikne ale pri domnelom tzv. putatívnom manželstve (§ 16 a § 17 Zákona o rodine).

V praxi sa často krát objavuje požiadavka klienta o zrušenie, resp. zúženie BSM (najmä z dôvodu ochrany jedného z manželov). Treba povedať, že zrušiť BSM za trvania manželstva je možné len rozhodnutím súdu a to z dvoch dôvodov. V zmysle § 148 ods. 2 OZ, zo závažných dôvodov (pôjde napr. o prípady gamblerstva, alkoholizmu a pod.), najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Podľa § 148a ods. 2 OZ, súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

Napriek viacerým snahám a zavedenie tzv. manželských zmlúv, do dnešného dňa takýto inštitút náš právny poriadok nepozná. V obmedzenom rozsahu ho možno čiastočne prirovnať práve k dohodám podľa §143a OZ. Podľa odseku  1 tohto ustanovenia, manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Na platnosť týchto dohôd sa vyžaduje forma notárskej zápisnice a manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa (§ 143a ods. 3 OZ).

Modifikačnú dohodu môžu uzavrieť len manželia (a to až do momentu nadobudnutia právoplatnosti rozvádzacieho rozsudku, resp. rozsudku, ktorým bolo manželstvo vyhlásené za neplatné) a nemôžu ju podľa súčasnej právnej úpravy uzatvoriť napr. snúbenci.

Napriek tomu, že to v texte zákona výslovne uvedené nie je, dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonného rozsahu BSM je možné uzatvoriť len s účinkami ex nunc, teda do budúcna a nemožno ňou obsiahnuť majetok, ktorý už do BSM bol nadobudnutý (takýto majetok je možné platne vyporiadať až po zániku BSM, resp. jeho prevodom na inú osobu). Takisto notárska zápisnica s obsahom zúženia/rozšírenia rozsahu BSM by mala byť spísaná ešte pred samotným nadobúdacím titulom, teda napr. pred zmluvou o prevode nehnuteľností alebo pred úverovou zmluvou. Zúženie rozsahu BSM musí byť konkrétne, v jednej notárskej zápisnici môže byť zúžený rozsah v niekoľkých smeroch, napr. byt a úver. Myslím si, že nie je ale prípustné, aby bolo zúženie rozsahu BSM univerzálne, t.j. že všetko od momentu spísania notárskej zápisnice už nebude patriť do BSM, ale bude patriť len jednému z manželov. Ide totiž to o obchádzanie zákona, a účinky takéhoto úkony by sa rovnali účinkom súdneho zrušenia BSM. Obsahom zúženia rozsahu BSM môže byť samozrejme aj to, aby manželia nenadobudli vec do BSM ale do svojho podielového spoluvlastníctva.

V súvislosti so zúžením rozsahu BSM o úverový záväzok (čo je veľmi častá požiadavka), teda, ak sa manželia dohodnú, že sa úver a s ním spojené práva a povinnosti budú vzťahovať len na jedného z manželov, treba podotknúť, že manžel, ktorý nebude dlžníkom z úverového vzťahu, nemôže očakávať absolútnu ochranu. Predovšetkým podľa § 147 OZ, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a OZ, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Výhrada vzniku BSM ku dňu zániku manželstva je obdobou uhorského inštitútu tzv. koakvizície, kedy všetok majetok nadobúdaný počas trvania manželstva nevytváral BSM. Výhrada vzniku BSM ku dňu zániku manželstva znamená, že manželia až do zániku manželstva nadobúdajú veci do výlučného vlastníctva a disponujú s týmto majetkom samostatne. Ale v prípade zániku manželstva vznikne BSM a do neho bude patriť všetko, čo vlastní ktorýkoľvek z manželov a čo by do BSM inak v zmysle § 143 OZ patrilo.

Čo sa týka úpravy de lege ferenda, na záver ešte vyberám niekoľko ustanovení z legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka týkajúceho sa majetkového vzťahu medzi manželmi:

Navrhuje   sa   nový   inštitút   majetkového   spoločenstva   manželov.   Pôjde o spoločenstvo všetkých majetkových práv vecnoprávneho a záväzkovoprávneho charakteru. V právnej úprave sa v plnom rozsahu uplatní dispozičná autonómia manželov. Manželia majú právo usporiadať vzájomné majetkové vzťahy zmluvou (zmluvné majetkové spoločenstvo  manželov).  Ak  tak  neurobia,  uplatní  sa  majetkový  režim  upravený  zákonom (zákonné  majetkové  spoločenstvo  manželov). V pochybnostiach sa má za to, že majetok nadobudnutý počas trvania manželstva patrí do zákonného majetkového spoločenstva, pokiaľ sa nepreukáže opak. Manželia môžu upraviť majetkové vzťahy zmluvou o majetkovom spoločenstve manželov. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje forma notárskej zápisnice. Možnosť jej  uzavretia  nie  je  časovo  obmedzená.  Manželia  môžu  uzavrieť  zmluvu  o majetkovom spoločenstve: a)pred uzavretím manželstva: ide o zmluvu uzavretú s odkladacou  podmienkou,  že  sa manželstvo uzavrie, b)pri uzavieraní manželstva, c)kedykoľvek počas trvania manželstva. V takomto prípade manželia sú povinní v zmluve vysporiadať ich doterajšie majetkové spoločenstvo.

Právna  úprava  ustanovuje,  čo  všetko  môže  byť  obsahom  zmluvy  o majetkovom spoločenstve. Manželia sa môžu dohodnúť najmä:                                                                                                                                               

a) na  systéme  oddeleného  majetku,  pri  ktorom  každý  z nich  nadobúda  veci  a práva samostatne   pre   seba;   pri   správe   tohto   majetku   si   však   môžu   upraviť   vzájomné zastupovanie,

b) o rozšírení  alebo  zúžení  rozsahu  zákonného  majetkového  spoločenstva  a obdobne  aj o správe spoločného majetku,

c) o vyhradení vzniku zákonného majetkového spoločenstva ku dňu zániku manželstva,

d) o úprave  majetkových  vzťahov  aj  inak,  pokiaľ  to  neodporuje  zákonu  alebo  dobrým mravom. Výslovne  sa  stanoví,  že  manželskou  zmluvou  nemožno  vylúčiť  ani  zmeniť ustanovenia týkajúce sa obvyklého zariadenia domácnosti.

Voči tretím osobám je zmluva o manželskom majetkovom spoločenstve účinná, len ak im bola známa. Zváži sa možnosť publicity zmlúv o majetkovom spoločenstve manželov.

Zákonné  majetkové  spoločenstvo  manželov  nastupuje  vtedy,  ak  manželia neuzavreli zmluvu o majetkovom spoločenstve. Rozsah tohto spoločenstva je široký, pretože sa vzťahuje na všetky vecné a záväzkové práva,  ktoré  manželia  lebo  jeden  z nich  nadobudol  počas  trvania  manželstva,  pokiaľ  nejde o práva, ktoré zákon zo zákonného spoločenstva vylučuje.“ (1.4., s. 53,54)

Z dôvodu právnej istoty (vo vzťahu k tretím osobám) by bolo v budúcnosti takisto vhodné aj zavedenie notárskeho centrálneho registra manželských zmlúv resp. modifikačných dohôd, čo je v súčasnosti predmetom širšej diskusie.

 

Juraj Göbl

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201118.01.2024 o 10:13:54Reagovať
Hoci odvolací súd nespochybňuje tvrdenie žalobcu, že právne úkony sa už dlhú dobu posudzujú podľa ich obsahu, a nie podľa ich názvu, súčasne uvádza, že zmluvu o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzatvorenú počas trvania manželstva sporových strán a pred zánikom ich bezpodielového spoluvlastníctva ako zmluvu upravujúcu majetkové vzťahy medzi manželmi nemožno podriadiť pod žiadnu z dohôd obsiahnutých v § 143a Občianskeho zákonníka. Keďže výpočet týchto dohôd je taxatívny, v dôsledku čoho žiadna iná dohoda medzi manželmi týkajúca sa majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nie je prípustná, odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej, že zmluva o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je pre rozpor so zákonom absolútne neplatná. Rozsudok KS Prešov sp. zn. 11Co/12/2020 z 27. 8. 2020
Tomáš ČentíkPrávnik od roku 201109.09.2015 o 10:41:01Reagovať
V reakcii na poslednú vetu by podľa môjho názoru bolo v záujme právnej istoty vhodné zaviesť aj register udelených a zrušených plnomocenstiev, nakoľko s tým v praxi vznikajú značné problémy - napr. tretia osoba sa nemusí dozvedieť, že plná moc bola odvolaná alebo inak zrušená a koná v dobrej viere, že ide o splnomocnenca.
Právnik od roku Reagovať