Je možné vstupovať a prechádzať sa po lese v súkromnom vlastníctve?

To, že právo reguluje takmer väčšinu spoločenských vzťahov (napríklad v takom Švajčiarsku je právom regulované dokonca aj užívanie toalety, kde je splachovanie po 22.00 hod. zakázané z dôvodu porušovania nočného kľudu) potvrdzuje aj predložená téma zaoberajúca sa užívaním lesov v súkromnom vlastníctve – každý z nás už určite vo svojom živote navštívil les, pričom sa zrejme vôbec nezamyslel nad tým, či náhodou tento les nie je v súkromnom vlastníctve a či sa v ňom možno prechádzať, príp. vykonávať iné aktivity (napr. opekať, hubárčiť a pod.). Využívanie lesov berie každý ako prirodzenú súčasť života bez toho, aby sa zaoberal nastolenou otázkou. Poďme sa teda spolu pozrieť ako na túto otázku nazerá právo.

Vo všeobecnosti platí, že vlastnícke právo je nedotknuteľné (až na zákonom upravené výnimky) a vstup na cudzí pozemok vrátane jeho užívania a požívania zakázaný, nakoľko výlučné právo užívať určitú vec má jej vlastník ako neobmedzený pán veci – v prípade neoprávneného zásahu do vlastníckeho práva zo strany tretích osôb má vlastník veci právo domáhať sa ochrany svojho vlastníctva. V tejto súvislosti je podstatným slovné spojenie neoprávnený zásah, t.j. taký zásah, ktorý nie je založený na žiadnom právnom titule (zákon alebo súhlas vlastníka).

Užívanie lesa a vstup na lesné pozemky sa však považuje za zásah oprávnený. Využívanie lesa verejnosťou má totiž oporu v zákone č. 326/2005 Z.z. o lesoch – podľa ustanovenia § 30 ods. 1 citovaného zákona „každý má právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať na lesné pozemky“. Toto právo však nie je absolútne, isté obmedzenia platia napríklad pre lesy využívané na vojenské účely, príp. lesy tvoriace chránené územie v závislosti od stupňa ochrany.

Lesy ako zložka prírodného prostredia plnia nielen produkčné funkcie (typickou je ťažba dreva) ale aj funkcie mimoprodukčné (ekologické), ktorými sú aj spoločenské funkcie (najmä zdravotné, kultúrne, výchovné a rekreačné). Z uvedeného dôvodu deklaruje zákon o lesoch vo svojich úvodných ustanoveniach, že účelom zákona je okrem iného tiež zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov. Význam mimoprodukčných funkcií lesa je zdôraznený aj skutočnosťou, že vyňatie lesa z plnenia funkcií lesov je prísne regulované a v prípade ak to je zákonom v odôvodnených prípadoch dovolené, je osoba, na ktorej žiadosť sa rozhodlo o takomto vyňatí povinná nahradiť stratu mimoprodukčných funkcií lesa zaplatením odvodu na štátneho rozpočtu.

Využívanie lesa verejnosťou je však limitované, t.j. podlieha určitým pravidlám – základným pravidlom pri využívaní lesov verejnosťou je povinnosť každého chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Súhlas vlastníka, resp. správcu lesa na využívanie lesa sa nevyžaduje na nekomerčné využitie lesa – organizovať alebo vykonávať aktivity na účel dosiahnutia zisku (komerčné aktivity) na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu (takou aktivitou môže byť aj zber húb alebo plodov za účelom ich následného predaja) – v tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že komerčné aktivity môže byť zložité preukazovať (t.j. či huby boli nazbierané pre vlastnú potrebu alebo s cieľom ich následného predaja), pričom problematické môže byť v praxi aj zisťovanie vlastníka lesného pozemku za účelom získania jeho súhlasu (lustrácia v katastri nehnuteľností, znalosť a orientácie v katastrálnych mapách, pozemky s neznámymi vlastníkmi, rozdrobenosť lesných pozemkov v spoluvlastníctve viacerých podielnikov a pod.).

Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže na žiadosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem (napr. pri procese odstraňovania škodlivých činiteľov). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie využívania lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovateľovi lesa uloží dotknutú časť lesa označiť.

Na lesných pozemkoch je potrebné vyvarovať sa niektorým činnostiam, ktoré sú zákonom zakázané, napr.:

 • zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest
 • stavať posedy, príbytky alebo táboriť mimo vyznačených miest
 • jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy
 • vstupovať do lesných škôlok alebo do oplotených miest, ako aj miest označených zákazom vstupu
 • rušiť ticho a pokoj
 • zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných drevín
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych a služobných pri výkone povinností, alebo iné domáce zvieratá
 • a iné.

Na kontrolu dodržiavania pravidiel správania sa v lese je oprávnený člen lesnej stráže -  každý je povinný v určenom obvode pôsobnosti člena lesnej stráže uposlúchnuť jeho výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku a strpieť výkon jeho povinností a oprávnení. Člen lesnej stráže je povinný  nosiť pri výkone svojej funkcie na viditeľnom mieste odznak člena lesnej stráže a na požiadanie sa preukázať preukazom člena lesnej stráže (vzor odznaku a preukazu je upravený vo vyhláške č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži). Pri výkone svojej činnosti je člen lesnej stráže povinný zachovávať  vlastnú dôstojnosť a vážnosť, ako aj dôstojnosť a vážnosť osôb, proti ktorým zasahuje.

Medzi oprávnenia člena lesnej stráže patrí napr.:

 • vykonávať potrebné zisťovania a kontrolovať osobu, ktorá v lesoch vykonáva činnosť súvisiacu s lesným hospodárstvom, a požadovať od nej potrebné oprávnenia, vyjadrenia, informácie, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania zákona o lesoch
 • kontrolovať príslušné doklady, najmä preukaz totožnosti
 • zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu
 • vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha trestný čin alebo priestupok na úseku lesného hospodárstva, a v prípade, že neuposlúchne výzvu a ak nemožno zistiť jej totožnosť, obmedziť jej osobnú slobodu a predviesť ju na útvar Policajného zboru; pred predvedením jej odobrať zbraň
 • odňať vec získanú konaním poškodzujúcim alebo ohrozujúcim lesný majetok, ako aj vec použitú na toto protiprávne konanie; o odňatí veci vyhotoví člen lesnej stráže záznam a jeho odpis odovzdá kontrolovanej osobe
 • používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie veci a konania
 • ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva
 • použiť zbraň v zákonom stanovených prípadoch (napr. proti osobe, ktorá kladie odpor pred predvedením na útvar policajného zboru
 • použiť donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobný pes, varovný výstrel)
 • a ďalšie.

Porušenie uvedených pravidiel správania sa v lese môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku na úseku lesného hospodárstva, za ktorý možno uložiť v závislosti od závažnosti protiprávneho konania pokutu až do výšky 3.320 Eur – v blokovom konaní možno uložiť pokutu iba do výšky 70 Eur.

Tomáš Čentík, 5. mája 2015

ilustračné foto: pixabay.com

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať