Namiesto pondelkovej porady (prehľad 8. – 14. apríl 2019)

Spolupatričnosť podľa Maslowa a jeho pyramídy potrieb patrí k našej podstate.

Nezriedka je stimulovaná spoločnými obavami. Zrazu sme na jednej lodi so všetkými, ktorých ktosi – čosi ohrozuje. Ak raz ľudstvo napadne mimozemská civilizácia, možno očakávať, že na všetky národné, etnické, či kultúrne nezhody zabudneme a budeme sa brániť spoločne.

Spolupatričnosť veľmi dobre funguje medzi účastníkmi cestnej premávky.  Upozorňujeme sa na kolóny, rôzne nebezpečenstvá na ceste a, zo všetkého najradšej, na číhajúce policajné hliadky.

Informácie o nich sa šíria rýchlosťou svetla jednoduchým kódom: blik-blik-blik. Niekto tak robí zúrivo, pretože sa necháva uniesť škodoradosťou, iný využije dve – tri decentné bliknutia. Odkaz je spravidla tento: Spomaľ, máš privysokú rýchlosť...  

Prípad s hliadkou sa pritom vymyká základným pravidlám spolupatričnosti: nie sú nepriateľskou mimozemskou civilizáciou a upozorňujeme nimi tých, ktorí cestujú v opačnom smere a do iného cieľa.

Zákon o cestnej premávke pozná „svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním stretávacích svetlometov alebo diaľkových svetlometov“. Vodič ho môže použiť len v nevyhnutne potrebnom čase a len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, alebo na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla.

Výklad zákona je jasný, signál o policajnej hliadke je zneužívaním páčky na ľavej strane volantu. Vraj aj boli prípady, kedy to bolo odsledované a pokutované...

Môže sa spolupatričnosť nadradiť zákonu?

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

8. apríl 2019     85/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o dohodnutí zmeny prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza

8. apríl 2019     86/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

8. apríl 2019     87/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike

9. apríl 2019     88/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

11. apríl 2019    89/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry

12. apríl 2019    90/2019 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017-43 z 25. apríla 2018 vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky

12. apríl 2019    91/2019 Z. z.
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prečítali sme

• Ako sa môže zmeniť inštitút rozvodu (epravo.sk): Rozvod manželstva de lege ferenda


Šaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: