Elektronizácia a exekučné konanie

Exekučné konanie je súdne konanie, ktoré je zamerané na vynútenie plnenia povinnosti, ktorá je obsiahnutá v exekučnom titule a nebola splnená dobrovoľne. Exekučné konanie začína spravidla na návrh oprávneného z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne  elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Návrh musí byť autorizovaný, t. j. musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou (§ 23 zákona o e-Governmente). Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie (§ 48 ods. 4 Exekučného poriadku) sa podávajú elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie. Exekučný titul a verejné listiny sa pripájajú k návrhu na vykonanie exekúcie ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 zákona o e-Governmente) pôvodného dokumentu v listinnej podobe. Najvhodnejší spôsob pre podanie návrhu na vykonanie exekúcie je prostredníctvom portálu eŽaloby (vytvorenie podania). 

Náhľad (na informatívne účely) elektronického formulára pre podanie návrhu nájdete TU. Prihlásenie sa na portáli eŽaloby pre podanie návrhu nájdete TU. Ak nedisponujete možnosťou elektronického podpisovania alebo ak nemáte aktivovanú elektronickú schránku, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora, ktorý Vám pri spracovaní návrhu poskytne súčinnosť. V priebehu exekučného konania možno urobiť podania, ktoré je z dôvodu ich efektívneho spracovania súdom vhodné urobiť prostredníctvom elektronického formulára. Väčšina návrhov, ktoré prichádzajú do úvahy, sa však podáva u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie. Exekútor je povinný používať pri výkone exekučnej činnosti programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku.

Inak povedané, k podaniu návrhu je nevyhnutné,  aby oprávnený alebo jeho zástupca mal:

  1. aktivovanú elektronickou schránku,
  1. možnosť návrh elektronicky podpísať,
  1. k dispozícii exekučný titul v elektronickej podobe alebo exekučný titul prevedený do elektronickej podoby tzv. zaručenou konverziou (§ 35 zákona o e-Governmente); to neplatí pre platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní, ktorý pripájať netreba.

Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na vykonanie exekúcie ako oprávnený podáva ten, kto je pôvodcom exekučného titulu, alebo právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora.

Ak oprávnený alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku alebo mu v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody, možno podať návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekútor je v takom prípade zástupcom oprávneného pre doručovanie písomností do začatia exekúcie; jednotlivé úkony uskutočňuje bezodkladne. Návrh na vykonanie exekúcie podľa prvej vety exekútor zašle súdu do 15 dní. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie podáva prostredníctvom exekútora, exekútor prevedie písomnosti v listinnej podobe do elektronickej podoby a takto vzniknuté elektronické dokumenty autorizuje; ustanovenia osobitného predpisu o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Za činnosť exekútora súvisiacu s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov, ktorých výšku a spôsob určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak sú v návrhu na vykonanie exekúcie chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný alebo neúplný, súd vyzve toho, kto návrh na vykonanie exekúcie podal, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil, a poučí ho, že inak návrh na vykonanie exekúcie odmietne. Ak bol návrh podaný prostredníctvom exekútora, opraviť sa musí prostredníctvom toho istého exekútora. Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliada.

Z návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 16,50 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa budú po podaní návrhu oznamovať poplatníkovi automatizovaným spôsobom.

Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu, resp. sídla povinného. Výnimkou je situácia, ak už je proti povinnému  vedená exekúcia (týka sa to len exekúcií pridelených po novom), v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.

Námietky ako spôsob obrany proti exekúcii boli s účinnosťou od 1. apríla 2017 zrušené (v exekučných konaniach začatých do tohto dátumu sú stále obranou). V nových exekučných konaniach začatých po 1. apríli 2017  je obranou „návrh na zastavenie exekúcie“, ktorý môže povinný podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh na zastavenie exekúcie má odkladný účinok. Návrhy na zastavenie exekúcie sú prípustné aj neskôr, avšak podliehajú tzv. koncentračnej zásade, t. j. v poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie.

V prípade vydaného súdneho poverenia môže povinný žiadať exekútora, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

Exekútor je povinný v lehotách stanovených Exekučným poriadkom informovať oprávneného o stave exekúcie elektronickými prostriedkami.

Slovenská komora exekútorov vedie v elektronickej podobe centrálny register exekúcií a zodpovedá za jeho nepretržitú, plynulú a bezpečnú prevádzku. Register exekúcií je verejným zoznamom dostupným na webovom sídle komory, do ktorého sa o každej právoplatne neskončenej exekúcii zapisujú Exekučným poriadkom požadované údaje.

Do registra exekúcií majú bezplatný prístup exekútori, orgány verejnej moci, Centrum právnej pomoci a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora. Oprávnený a povinný majú bezplatný prístup do registra len vo svojej veci.

Ak povinný namieta zápis v registri exekúcií, môže podať sťažnosť proti zápisu. Sťažnosť proti zápisu v registri exekúcií komora vybaví do 14 dní od jej doručenia. Ak komora námietke vyhovie, vymaže údaje z registra exekúcií v lehote na vybavenie sťažnosti.

Komora vydá na žiadosť výpis z registra exekúcií alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Výpis a potvrdenie podľa predchádzajúcej vety sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu ich vydania; rodné číslo sa v nich neuvádza. Údajov uvedených vo výpise a potvrdení sa možno dovolávať, ak sa nepreukáže opak. Komore za prístup do registra exekúcií a za vydania výpisu alebo potvrdenia patrí odmena, ktorej výšku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Od centrálneho registra exekúcií, ktorý vedie Slovenská komora exekútorov je potrebné odlíšiť Register poverení na vykonanie exekúcie, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorý je bezodplatný (dostupný TU). Tento register čerpá z Centrálnej databázy Súdneho manažmentu v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a zverejňujú sa v ňom len poverenia Okresného súdu Banská Bystrica od 1.4.2017.

Všetky elektronické formuláre  a tlačivá pre podania v exekučnom konaní sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v sekcii eŽaloby.

Na tému elektronizácia pri výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci sme napísali:

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Základné pojmy, výhody a nevýhody, porovnanie produktov (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Zaručená konverzia (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Je potrebné zaručene konvertovať splnomocnenie? (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Elektronický návrh na vklad do katastra nehnuteľností (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Faktická poznámka k zaručenej konverzii (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Upomínacie konanie (TU)

Doručovanie platobného rozkazu elektronicky – moment a fikcia doručenia (TU)

Elektronické prihlasovanie pohľadávok v konkurze (TU)


Tomáš Čentík, 29.04.2019

ilustračné foto: redakcia

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať