SEMINÁR: Pozemkové spoločenstvá po novelizácii

AKADÉMIA s.r.o. v spolupráci s portálom ulpianus.sk pripravila celodenný seminár k zákonu o pozemkových spoločenstvách so zameraním na jeho poslednú veľkú novelizáciu.

Seminár sa uskutoční v príjemnom prostredí Hotela Ambassador**** na Hlavnej 101 v Košiciach v štvrtok 7. februára 2019 od 9.00 hod. do 16:00 hod.

Lektori sa zamerajú na zmeny, ktoré prináša rozsiahla novela zákona o pozemkových spoločenstvách účinná od 1. júla 2018 (zákon č. 110/2018 Z. z.), a teda, aké povinnosti z nej pre spoločenstvá vyplývajú a ako môže uľahčiť spoločenstvám život. Lektori neopomenú ani zhodnotenie, čo novela mohla priniesť, ale nepriniesla. Poukážu na rôzne problémy, s ktorými sa urbárnici stretávajú v praktickom živote, a predostrú možnosti ich riešenia.

Program:

JUDr. Marek Maslák, PhD.

je členom Katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty TU v Trnave, pričom sa zameriava na civilné právo procesné a pozemkové právo. Pravidelne publikuje doma aj v zahraničí. Je vedúcim autorského kolektívu k pripravovanému komentáru k zákonu o pozemkových spoločenstvách. Spolupracuje s advokátskou kanceláriou v Bratislave.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V rámci publikačnej činnosti je autorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného s dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností, ako aj z oblasti občianskeho práva. V novembri 2015 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva (člen subkomisie pre vecné práva). Venuje sa lektorskej činnosti, zostavil niekoľko prehľadov judikatúry z oblasti občianskeho práva hmotného.

Súčasťou seminára bude aj diskusia s lektormi. Svoje otázky a podnety pre lektorov môžete zasielať vopred emailom na adresu office@konkurznaakademia.sk.

V cene podujatia je občerstvenie a písacie potreby.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára na webovej stránke: www.konkurznaakademia.sk/podujatia alebo zaslaním emailu na adresu office@konkurznaakademia.sk.

Účastnícky poplatok je vo výške 72 eur s DPH (60 eur bez DPH) a uhrádza sa na základe nami vystavenej zálohovej faktúry prevodom na náš účet v Tatra banke, a.s. IBAN SK5711000000002921894685 (ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry). Platba v hotovosti na mieste nie je možná.

 


Zdroj: www.konkurznakademia.sk

ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: