KONFERENCIA: Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE - State Owned Enterprises)

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s názvom: Obchodné spoločnosti (podniky) s účasťou štátu (SOE - State Owned Enterprises).

Termín: 10. - 11. október 2018

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice

Štvrtý ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností bude zameraný na pôsobenie, správu a riadeniu obchodných spoločností a iných entít s účasťou štátu alebo právnických osôb verejného práva. Bude nás zaujímať nie len to, v akom prostredí fungujú, ale aj to, aké osobitosti platia pri výkone ich akcionárskych (spoločníckych) práv či rozdiely v zodpovednosti členov orgánov nominovaných verejnou mocou.

Aj v tomto roku očakávame zaujímavé príspevky predstaviteľov praxe práva obchodných spoločností nielen zo Slovenska a Česka a inšpiratívnu diskusiu v príjemnom prostredí.

Aktuálne potvrdené príspevky na konferencii:

Streda, 10. 10. 2018

I. blok: Systémové a politické východiská - Priestor fungovania SOE (Moderuje: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.)

 • Štát ako vlastník (štátne a verejné vlastníctvo). Prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., PRK Partners, Praha
 • Právne nástroje správy a riadenia SOE, Corporate governance kódex (Pracovná skupina pre CG SOE SR: CECGA/SACG)

II. blok: SOE medzi súkromnoprávnou osobou a verejnoprávnou entitou (Moderuje: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.)

 • Spoločnosť s účasťou štátu ako nositeľ ľudských práv a slobôd a ich porušovateľ Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., Verejná ochrankyňa práv, PF UK v Bratislave
 • (Nejen) státem vlastnená korporace jako správni orgán. Doc. JUDr. KarelBeran, Ph. D., PF KU v Prahe
 • Právna subjektivita štátnych entít - je rozdiel medzi subjektivitou štátneho orgánu a skupiny ELÁN? JUDr. Ján Štiavnický, PhD. Ústavný súd Slovenskej republiky

III. blok: Transparentnosť SOE (Moderuje: doc. JUDr. Kateŕina Ronovská, Ph.D.)

 • SOE a právo na informácie podľa slovenského práva doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., NRSR
 • Právo na informace a právo kontroly vuči akciové společnosti s majetkovou účastí státu mimo režim práva obchodních korporací? JUDr. Kateŕina Eichlerová, Ph.D. PF KU v Prahe
 • SOE a kapitálový trh, osobitné pravidlá transparentnosti JUDr. VlastimilPihera, Ph.D. Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., AK Kocián Šolc Balaštík
 • Stát a úredník jako zasvecená osoba doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D., PF MU v Brne

IV. blok: Výkon práv spoločníkov a akcionárov v SOE (Moderuje: JUDr. Viliam Janáč)

 • Verejnoprávne limity a kontrola výkonu práv verejných korporácií a výkonu funkcie člena orgánu v SOE prof. JUDr. Ján Husár, CSc., PF UPJŠ v Košiciach
 • Výkon a zabezpečení vlivu státu v SOE se smíšenou akcionárskou strukturou doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., PRK PARTNERS (Praha)
 • Limity pri určovaní osobitných práv spojených s akciami vo vlastníctve štátu v zmiešaných SOE JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL., PF UPJŠ v Košiciach
 • Zmluvné dojednania o výkone akcionárskych práv štátom v sprivatizovaných spoločnostiach JUDr. Barbora Grambličková, PhD., PF UK v Bratislave

Štvrtok, 11. 10. 2018

V. blok: Orgány SOE a ich zodpovednosť I (Moderuje: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.)

 • Politika (policy) a jej zohľadňovanie pri posudzovaní zodpovednosti člena orgánu SOE doc. JUDr. Josef Šilhán, Ph.D. PF MU v Brne
 • Regulace výberu osob do orgánu obchodních korporací s majetkovou účastí státu (vývoj a stav) doc. JUDr. Ivana Štenglová, VŠ CEVRO Institut
 • Konflikty záujmov a ich odstraňovanie vo vzťahu k členom orgánov SOE, využívanie business opportunity. Prof. JUDr. Jan Dedič, CSc., JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., AKKocián Šolc Balaštík
 • Zodpovednosť členov kolektívnych orgánov s prihliadnutím na pokyny delegujúcich orgánov verejnej moci Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. PF MU v Brne

VI. blok: Orgány SOE a ich zodpovednosť II (Moderuje: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.)

 • Postavenie štátom delegovaných osôb v orgánoch obchodných spoločností, vplyv štátu a verejná moc ako faktický riaditeľ SOE JUDr. Radovan Pala, PhD., TaylorWessing e/n/w/c advokátis.r.o;
 • Právny režim delegovaných členov orgánov v SOE: Zlaté padáky a iné formy motivačných pravidiel v zmluvách o výkone funkcie člena orgánu SOE doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., PF TU v Trnave, PRK Partners, Bratislava
 • Osoby zastupujúce štát v organoch obchodných spoločností v nemeckom a rakúskom práve PD Dr. Sebastian Mock, LL.M. Uni Hamburg, Wien

VII. blok: Hybridné útvary a SOE s účasťou jednotiek územnej samosprávy (Moderuje: Prof. JUDr. Ján Husár, CSc.)

 • Príspevkové organizace dle českého práva doc. JUDr. Katefína Ronovská, Ph.D., Mgr. Sabina Ondŕejcová, PF MU v Brne
 • Podnikateľské aktivity hybridných útvarov: rozpočtových a príspevkových organizácii, osobitných verejnoprávnych entít (SAV) Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., JUDr. Viliam Janáč, Ústav štátu a práva SAV
 • Výkon hlasovacích práv územných samosprávnych krajov v SOE Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. PF MU v Brne

Prihlasovací a evidenčný formulár nájdete TU.

Konferenčný poplatok: 80 Eur, Platobné údaje: Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, IČO : 318 252 49, DIČ : 202 11 77 202, IČ DPH : SK202 11 77 202, IBAN : SK36 8180 0000 0070 0006 5543, SWIFT : SPSRSKBA, Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15; Variabilný symbol: 102018 Do poznámkyprosím uviesť meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Prípadne ďalšie požiadavky prosíme cez prihlasovací formulár alebo na mail vedúcej organizačného výboru Mgr. Dominike Zavadovej: dominika.zavadova@gmail.com


Zdroj: http://iuridica.truni.sk/aktuality/obchodne-spolocnosti-podniky-s-ucastou-statu

ilustračné foto: www.kcsmolenice.sav.sk/

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať