Povinnosť odpratávať sneh z chodníkov nie je protiústavná!!!

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 18. mája 2016 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 40/2015 zamietol návrh verejnej ochrankyne práv, ktorým sa namietala protiústavnosť ustanovení cestného zákona týkajúcich sa povinnosti vlastníkov priľahlých nehnuteľností odstraňovať závady v schodnosti chodníkov.

Verejná ochrankyňa práv namietala súlad ustanovenia § 9 ods. 2 druhej vety a § 9a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 18 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 4 ods. 2 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 8 ods. 1 a 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. 1 písm. e), čl. 2 ods. 1 a 2 písm. e) Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci č. 29 a s čl. 2 Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce.

Podľa názoru ombudsmanky zákonná úprava zneužíva vlastnícke právo majiteľov „priľahlej nehnuteľnosti“ na to, aby sa povinne starali o vlastníctvo obce. Navyše bezodplatne a pod hrozbou sankcií. Príkaz majiteľom priľahlých nehnuteľností, aby sa starali o chodníky, ktoré im nepatria, je podľa nej nútená práca, ktorá je podľa Ústavy SR zakázaná.

Nakoľko napadnuté ustanovenia ostávajú v platnosti, naďalej budú platiť nasledovné pravidlá:

„Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom“ (§ 9 ods. 2 druhá veta cestného zákona).

„Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené“ (§ 9a ods. 4 cestného zákona).

Za odôvodnením tohto rozhodnutia si bude potrebné nejakú chvíľu počkať, pretože zatiaľ bola zverejnená iba tlačová informácia. Mimochodom rovnaká situácia nastala aj v susednom Česku, kde ústavný súd nevyhovel obdobnému návrhu a situácia sa vyriešila až na pôde parlamentu, ktorý túto povinnosť preniesol na obce. V tejto súvislosti vyvstáva legitímna otázka, či budeme aj My nasledovať v tomto smere Českú republiku.

 

Zdroj: Ústavný súd SR

ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: