Kvalitná pripravenosť advokátov je v záujme všetkých občanov

Každý, kto sa obráti na advokáta, chce dostať  kvalitnú službu a dobrú právnu radu. Slovenská advokátska komora (SAK), ako garant licencií advokátov a samosprávny orgán s disciplinárnou právomocou, dbá na zachovanie odbornosti advokátov a kvality poskytovaných služieb a koná tak, aby nedochádzalo k deformácii trhu právnych služieb.

Chýbajúcu kvalitu absolventov fakúlt pociťovali advokátske kancelárie už v rokoch pred zavedením 5 ročnej koncipientskej praxe. Podľa názoru SAK je možné úroveň pripravenosti absolventov na advokátsku prax zvyšovať aj dlhšou praxou pod vedením školiteľa-advokáta a povinným vzdelávaním v rámci seminárov SAK.

Pokles záujmu o štúdium práva nemožno zdôvodňovať predĺžením praxe advokátskeho koncipienta, keďže ide o komplexnejšiu problematiku súvisiacu s počtom fakúlt práva, kvalitou a atraktívnosťou štúdia práva, demografickým vývojom, vývojom pracovného trhu a atraktívnosťou iných profesií.  Toto potvrdzuje aj štatistika SAK, ako aj štatistika Českej advokátskej komory, z ktorých vyplýva klesajúci počet koncipientov v oboch štátoch s tým, že koncipientská prax v ČR zostala na úrovni troch rokov (štatistiky prikladáme dole).

Taktiež argument, že dĺžka koncipientskej praxe odrádza ženy, nie je úplne správny.  Počet koncipientiek každý rok narastá a každý rok prevyšuje počet zapísaných mužov -koncipientov. Aktuálna právna úprava berie do úvahy náročnosť skĺbenia práce a materstva a z tohto dôvodu sa materská dovolenka započítava do dĺžky praxe koncipienta.

Hoci v súčasnosti môžeme hodnotiť výsledky uchádzačov o advokátske povolanie s päťročnou praxou len za necelý rok, už tieto závery ukazujú markantný rozdiel vo výsledkoch na advokátskych skúškach. Koncipienti, ktorí absolvovali skúšku v poslednom polroku, mali o vyše 20% vyššiu úspešnosť. 

Riešenie otázky kocipientskej praxe nemá byť o len o dĺžke praxe, ale  musíme mať na zreteli to, ako zlepšiť systém vzdelávania budúcich právnikov a advokátov a garantovať kvalitu poskytovaných právnych služieb. Len samotné skrátenie praxe bez ďalších opatrení bude viesť k zníženiu kvality. Náš návrh je riešiť túto vec komplexne tak, aby došlo aj k skvalitneniu vzdelávania na vysokých školách. K tomu by bolo samozrejme potrebné, aby sa vysoké školy viac orientovali na prax a zvyšovali svoje požiadavky na študentov. Ak by sa nám toto podarilo, prispelo by to nielen advokácii, ale aj vysokému školstvu a aj ostatným právnickým profesiám, ktoré sú regulované ešte prísnejšie ako advokácia.

vývoj počtu koncipientov v SR za roky 2011-2018

 

rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

počet

1966

2142

2639

2369

2266

2055

2028

2138

 

 

 

 

vývoj počtu koncipientov v ČR za roky 2010-2017

rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

počet

3134

3398

3639

3588

3401

3305

3111

2957

Zdroj: Slovenská advokátska komora

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: