EÚ hľadá hlavného európskeho prokurátora

Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila výberové konanie na hlavného európskeho prokurátora. Uchádzači z celej EÚ sa môžu na tento post prihlásiť do 14.12.2018.

Európska prokuratúra (EPPO) bude nezávislou európskou prokuratúrou, ktorej hlavnou úlohou bude vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, teda v našej hovorovej reči páchateľov, ktorí napríklad protizákonne zneužívajú eurofondy. Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: “Bola vytvorená dôležitá a nezávislá nadnárodná inštitúcia, ktorá bude kompetentná nielen vyšetrovať, ale takúto činnosť aj reálne trestne stíhať a to bez ohľadu na hranice štátov. Je to opäť krok k vyššej miere efektívnosti, odhaľovania a stíhania  predmetných protiprávnych konaní trestno-právneho charakteru s presahom vnútroštátneho práva.“
 
Úlohou európskeho hlavného prokurátora bude riadiť úrad Európskej prokuratúry a riadiť prácu európskych prokurátorov, spolupracovať s orgánmi ako Eurojust, Europol a OLAF a takisto zabezpečiť administratívne záležitosti pre vznik EPPO.
 
Kritéria pre uchádzačov sú prísne. Uchádzač musí byť občanom jednej z krajín EÚ, musí byť aktívnym členom prokuratúry alebo súdnictva a spĺňať požiadavku kvalifikácie na vymenovanie do najvyšších miest prokuratúry alebo súdov vo svojej krajine. Musí mať najmenej 15 rokov odbornej praxe, najmenej 5 ročné skúsenosti v riadiacej funkcii prokuratúry alebo súdneho orgánu, mať aspoň 5 ročné skúsenosti s vyšetrovaním finančných trestných činov, a iné.
 
Hlavný európsky prokurátor bude zvolený na neobnoviteľné obdobie 7 rokov a funkčné obdobie mu začne plynúť v prvej polovici roku 2019.
 
Ponuka je zverejnená v Úradnom vestníku EÚ: kliknite tu.
 
Zdroj: MS SR
PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: