Desať súdov funguje vďaka národnému projektu Ministerstva spravodlivosti SR efektívnejšie

Účelom národného projektu je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý umožní zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností – verejných služieb v rámci organizácií súdnictva bez zásahu do nezávislosti súdnej moci.

pravnickeosoby.jpgzdroj: pixabay.com

Desať slovenských súdov sa zapojilo do národného projektu Ministerstva spravodlivosti SR, ktorého cieľom je zlepšiť komplexný manažment súdov a zoptimalizovať procesy bez toho, aby bolo zasiahnuté do nezávislosti súdnej moci. Národný projekt s názvom Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) sa začal v júli 2017. Pomohol desiatim pilotným súdom nielen identifikovať svoje silné stránky a udržať ich, ale identifikovať aj oblasti na zlepšovanie. Takisto sa podarilo zintenzívniť spoluprácu kľúčových strán – klientov, zamestnancov, manažmentu rezortu či verejnosti a vzájomnú informovanosť a komunikáciu. Slovenským súdom sa v projekte darilo natoľko, že získali medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je platný dva roky a získaniu predchádzalo niekoľko fáz. Jeho slávnostné odovzdanie sa uskutoční v stredu 20. 11. 2019 na 16. konferencii o kvalite a spoločenskej zodpovednosti, ktorú organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Na desiatich súdoch fungovali tzv. CAF-tímy. Počas projektu absolvovali školenia, vypracovali samohodnotiace správy v súlade s medzinárodne uznávanou metodikou. Tie následne posúdili externí posudzovatelia, ktorí strávili deň na danom súde a overovali správnosť tvrdení uvedených v správe. Posudzovatelia vypracovali Správu z posúdenia na mieste, kde identifikovali silné stránky a oblasti na zlepšovanie. „Proces samohodnotenia a s ním spojené  dokumenty sú pre organizáciu mimoriadne dôležité nielen počas trvania tohto projektu. Podrobne mapujú fungovanie organizácie, jej silné stránky, ale hovoria aj o oblastiach na zlepšenie, ktoré sa v ďalšej fáze stali námetmi do Akčného plánu zlepšovania s realizáciou úloh na obdobie dvoch rokov,“ vysvetlila Andrea Jančeková zo Sekcie koordinácie projektov Ministerstva spravodlivosti SR.

Ako ďalej priblížila Andrea Jančeková, práve splnenie Akčných plánov prinieslo súdom najväčšie benefity. Zamestnanci sa podieľajú na plnení úloh, ktoré postupne pripravujú pôdu na trvalé zlepšovanie v organizácii. O tom, či cestu budovania manažérstva zvládli správne a v súlade s medzinárodnou metodikou, preskúmali členovia CAF tímov prostredníctvom oficiálneho prihlásenia sa na udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Táto etapa v sebe zahŕňala spracovanie tzv. Opisu implementácie a prezentáciu zrelosti prostredníctvom naplnenia 8 princípov výnimočnosti. Proces bol opäť posúdený pohľadom nezávislých expertov  z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Výsledkom je naplnenie požiadaviek, ktoré organizáciu oprávnili získať medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF s platnosťou na dva roky.

Model CAF umožňuje organizáciám pozrieť sa na svoje fungovanie celostným prístupom, čo stále nie je samozrejmosťou pri organizáciách verejnej správy. Organizácie, ktoré model implementovali, zaznamenali aj napriek počiatočným neistotám výrazný progres vo svojom fungovaní a na základe trvalého zlepšenia, vzájomného učenia sa a porovnávania, skvalitňujú svoje fungovanie alebo sú dokonca lídrami vo svojom odvetví,“ predstavila pozitíva projektu Andrea Jančeková.

Na projekte participovalo desať súdov:
• Krajský súd v Košiciach
• Okresný súd Košice 1
• Okresný súd Košice 2
• Okresný súd Banská Bystrica
• Okresný súd Žiar nad Hronom
• Okresný súd Rimavská Sobota
• Krajský súd v Banskej Bystrici
• Krajský súd v Prešove
• Krajský súd v Nitre
• Okresný súd Lučenec

Na každom zo súdov fungoval tzv. CAF-tím, spolu na projekte pracovalo 108 zamestnancov súdov. „Na základe doterajších skúseností sa osvedčilo, ak sú v CAF-tíme zastúpení nielen zamestnanci správy súdov, ale aj zamestnanci z radov vyšších súdnych úradníkov, súdnych tajomníkov, asistentiek, dozorných úradníkov, probačných a mediačných úradníkov, ale aj samotných sudcov, je to pre budovanie tímového ducha a novej firemnej kultúry veľmi užitočné. Zamestnanci súdov začali v sebe objavovať nový potenciál a vykročili z každodennej rutiny. Sami členovia po čase skonštatovali, že účasť na projekte im pomohla lepšie spoznať fungovanie organizácie ako celku,  uvedomili si náročnosť práce kolegov z iných organizačných útvarov, naučili sa jasne pomenovať ciele, zlepšila sa komunikácia v tíme a začali vnímať dôležitosť vlastnej iniciatívy meniť veci,“ vysvetlila Andrea Jančeková. Samotní členovia CAF-tímov pritom ocenili, že sa lepšie spoznali nielen s kolegami aj nadriadenými, získali lepší prehľad o fungovaní súdu ako celku a sami začali prichádzať s iniciatívami na zlepšenie.
Celkový rozpočet projektu z Operačného programu Efektívna verejná správa je 2 154 235 eur. „Počas obdobia viac ako dvoch rokov implementácie projektu boli všetky výdavky projektu oprávnené a neboli identifikované žiadne závažne zistenia, či pochybenia vo vzťahu k projektovej a finančnej stránke projektu. Neoprávnené výdavky sú v celkovej výške 0,00 eur. Mimoriadne nás teší, že aj na tomto projekte sme ukázali, že Slovensko a naše inštitúcie vedia efektívne čerpať eurofondy. Zároveň sme sa snažili, aby bolo celkové čerpanie čo najvyššie, momentálne je na úrovni takmer 65 percent,“ uviedol Ladislav Pribulla z Odboru implementácie projektov.

Projekt sa začal v júli 2017, skončí sa vo februári 2020. Národný projekt pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Účelom národného projektu je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý umožní zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností – verejných služieb v rámci organizácií súdnictva bez zásahu do nezávislosti súdnej moci. V Európskej databáze používateľov je oficiálne registrovaných viac ako 4000 používateľov modelu CAF, z toho je  93 zo sektoru právo a justícia, a naše pilotné súdy sa pričinili o jeho zvýšenie na 103.


Zdroj: www.justice.gov.sk
ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať