Ako by mali vyzerať mimoriadne opatrenia v justícii?

Včera (24. marca 2020) bol Národnej rade SR predložený vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Opatrenia, ktoré by mali byť prijaté vo forme zákona resp. zmeny zákonov sú nasledovné:


Hmotnoprávne a procesnoprávne lehoty

V prípade hmotnoprávnych lehôt je podľa dôvodovej správy cieľom  zabezpečiť to, že premlčacie a prekluzívne lehoty nebudú do konca apríla 2020 plynúť. Zároveň sa majú prinavrátiť premlčacie a prekluzívne lehoty, ktoré uplynuli v čase od 12. marca 2020 do dňa účinnosti predkladaného zákona, t. j. v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

Navrhuje sa preto, aby lehoty ustanovené v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva:

Pravidlo o neplynutí  lehôt (ale nie o prinavrátení lehôt) má rovnako platiť aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. 

V trestnom konaní sa však vzťahuje len na lehotu na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.  Podľa dôvodovej správy: „V rámci trestného konania sa navrhuje, aby táto úprava bola limitovaná len na lehoty na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby, pretože na strane obžaloby je legitímne očakávať, že prokuratúra ako orgán verejnej moci vie riadne fungovať aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.“     

Pri procesných lehotách by mala právna úprava umožniť aj iný postup -  ak vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť, že sa vyššie uvedené pravidlá  o neplynutí procesných lehôt nepoužijú a súčasne určí novú primeranú lehotu.  Dôvodová správa vysvetľuje: „Navrhovaný odsek 2 umožňuje súdu za splnenia mimoriadnych okolností vzniknutých ešte zo závažnejších dôvodov ako je šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v konkrétnej veci posúdiť, že vec v takom prípadne neznesie odklad a s ohľadom na princíp proporcionality neaplikovať ustanovenie o predĺžení procesných lehôt podľa tohto zákona. V praxi to bude znamenať, že sa aplikuje pôvodná lehota, prípade súd určí novú lehotu.“

 

Pojednávania a úkony súdov

Podľa návrhu zákona má platiť, že v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu a zároveň, že ochrana zdravia dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.

Pojednávania teda nie sú en bloc zrušené – nie je nijako bližšie definované, čo má znamenať „nevyhnutný rozsah“, bude preto vecou príslušných orgánov ako budú v individuálnych prípadoch postupovať. Dôvodová správa v tomto smere obsahuje jasné výkladové pravidlo: „Medzi to „nevyhnutné minimum“ možno zaradiť najmä hlavné pojednávania vo väzobných veciach v trestných konaniach, pojednávania úkonov v konaniach starostlivosti súdu o maloletých a v iných konaniach úkonov, bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny neodvratný následok.“ 

 

Lehota na dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu

V tomto prípade je zákon celkom jednoznačný - navrhuje sa, aby platilo, že lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.

 

Rozhodovanie orgánov právnických osôb

Aj v prípadoch, kedy tento inštitút vo vnútorných predpisoch právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva nie je upravený, môžu ich kolektívne orgány v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov. Primerane sa má v tomto prípade postupovať podľa § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane.

Uvidíme, či si právnické osoby tieto moderné postupy neosvoja a následne svoje  vnútorné predpisy iniciatívne nezmenia aj pre budúcnosť.

 

Výkon záložného práva a dražby

Zaviesť sa majú aj dve opatrenia pri vymáhaní pohľadávok, ktoré majú byť v účinnosti do 30. apríla 2020:


Ostatné zmeny

Predmetným návrhom zákona sa majú novelizovať aj ďalšie predpisy, ktorými sa majú upraviť nasledovné otázky:


Návrh zákona so všetkými dokumentmi pre legislatívny proces nájdete TU.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: