MS SR: Efektívnejšie exekúcie a dostupnejší osobný bankrot

Poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Návrhy, ktoré predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská, sú ďalším významným krokom v zlepšovaní prístupu k spravodlivosti. Osobný bankrot sa stane dostupnejším pre tých, ktorí ho potrebujú. Vďaka zmenám v exekúciách môžu byť exekučné konania férovejšie s vyrovnanejším vzťahom medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi.

 

 
 
Novela Exekučného poriadku
 
„Veľa sa dnes hovorí a píše o exekúciách. Exekúcia sa vo všeobecnom vnímaní považuje za zlo. Platí ale, že bez exekúcií neexistuje reálna vymáhateľnosť práva. Preto sa v nich snažíme urobiť poriadok,“uviedla pri predkladaní návrhu zákona v parlamente ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.
 
Účelom návrhu zákona je zmena vo viacerých parametroch vedenia exekučných konaní, s cieľom zabezpečiť udržateľnosť systému a zefektívniť vymáhanie pohľadávok. Úprava kladie väčšie nároky na exekútora a dáva do vyrovnanejšieho vzťahu záujem veriteľa a ochranu dlžníka.
 
„Z praxe poznáme situácie, že ľudia musia zaplatiť neúmerne veľa v porovnaní s dlhom, kvôli ktorému exekúcia vznikla. Rovnako však poznáme situácie, že od dlžníka sa nedarí vymôcť splatenie dlhu napriek tomu, že si užíva majetok a z toho vyplývajúci komfort. Na ten účel sa ustanovujú jasné pravidlá pre návrh na vykonanie exekúcie, jej vedenie, či odklad a zastavenie exekúcie,“ doplnilaministerka spravodlivosti L. Žitňanská. 
 
Jedným z kľúčových bodov návrhu zákona je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike. Toto opatrenie zabezpečí úzku špecializáciu sudcov a ostatných zamestnancov súdu na vybavovanie exekučných vecí a tým aj kvalifikované a rýchle rozhodovanie. Odbremenením súdov od administratívnej agendy spojenej s exekučnými konaniami sa tieto budú môcť venovať predovšetkým tomu, na čo sú určené, teda riešiť spory. Toto v konečnom dôsledku znamená aj zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých.
 
Vďaka zmenám budú exekučné konania férovejšie. K tomu má pomôcť najmä pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, väčšia disciplinárna zodpovednosť exekútorov a rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Väčšia zodpovednosť exekútorov znamená zároveň aj väčšie požiadavky, ktoré budú na nich po novom kladené. Výber exekútora bude náhodný a zaradení do neho budú môcť byť iba tí, ktorí splnia isté podmienky: v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným a ich úrad bude musieť byť aj materiálno-technicky a personálne vybavený.   
 
Jednoduchší má byť aj odklad exekúcie. Povinný bude môcť raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“, teda ak sa napr. dostane do ťažkej životnej situácie, ktorá mu bráni plniť si záväzky z exekúcie.
 
Zmeny v Exekučnom poriadku majú byť v zmysle návrhu v praxi naplno účinné od 1. apríla 2017.
 

Osobný bankrot

Účelom zmien v konkurznom zákone je dať druhú šancu tým, ktorí sa či už z vlastnej viny, alebo aj nie, ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať.
 
„Keď človek dlhodobo zotrváva v situácii, ktorá je pre neho neriešiteľná, cíti to ako nespravodlivosť a negatívne to vplýva na kvalitu jeho života, život jeho rodiny, čo je niekedy, žiaľ, len krok od radikálnych riešení. Podať v tejto situácii pomocnú ruku a pomôcť ju riešiť považujem za významný krok k zlepšovaniu prístupu k spravodlivosti vôbec,“ uviedla ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.
 
Vďaka úprave si ľudia budú môcť vyriešiť svoju situáciu cez dostupnejšiu možnosť oddlženia. Nebude pritom záležať, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti. V zmysle predloženého návrhu bude mať dlžník možnosť zbaviť sa dlhov jednou z dvoch alternatív:  konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Konkurz spočíva v predaji majetku a uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku s tým, že po debate na tému ochrany obydlia, bola do návrhu zapracovaná aj kategória tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Toto opatrenie významne zvyšuje ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Dlžník, ktorý prejde osobným bankrotom, bude mať právo voči tzv. nezabezpečeným veriteľom uchrániť si istú sumu, ktorá mu ostane zachovaná a mohol si z nej platiť napríklad nájomné.
 
V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd.
 
Osobný bankrot bude dostupnejším aj vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení. Navyše ak dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, tieto trovy mu bude môcť poskytnúť Centrum právnej pomoci.
 
Uchádzať sa o zbavenie dlhov jedným z  uvedených spôsobov bude môcť dlžník raz za 10 rokov.
 
Predkladaný mechanizmus oddlženia podstatne zvyšuje ochranu dlžníka a zvyšuje dostupnosť vymaniť sa z dlhovej pasce, na druhej strane návrh nijako neznižuje uspokojenie oprávnených nárokov veriteľov. Úprava počíta s pohľadávkami, ktoré aj pri osobnom bankrote budú musieť byť uspokojené v plnej výške. Od trestných sankcií, cez výživné, ale aj zabezpečenú pohľadávku zo záložného práva.
 
Zmeny sa dotknú aj tzv. veľkej reštrukturalizácie. Po novom  budú musieť byť nezabezpečení veritelia uspokojení v minimálnom rozsahu 50% - táto kvóta bude platiť pre každého z nich individuálne - inak reštrukturalizačný plán nebude môcť byť súdom potvrdený. V praxi to bude znamenať, že ak dlžník nebude schopný v rámci reštrukturalizácie ponúknuť veriteľom aspoň 50%, pôjde do konkurzu. Výnimkou bude, ak sa s veriteľmi (s každým jedných individuálne) dokáže dohodnúť na menšej miere uspokojenia. Návrh zároveň zavádza aj náhodný výber správcov v reštrukturalizácii, čím sa pretrhnú možné väzby medzi dlžníkom a správcom. Tieto zmeny môžu zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám, a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.
 
Navrhovaná účinnosť týchto zmien je od 1. marca 2017.

 
Zdroj: www.justice.gov.sk
Ilustračné foto: pixabay.com
 
 
PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: