§ 21 (Vzťah ku konaniu o správnom delikte)

ŠTVRTÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O TRESTNOM KONANÍ PROTI PRÁVNICKÝM 
OSOBÁM

 

§ 21

Vzťah ku konaniu o správnom delikte

(1) Začatie trestného stíhania proti právnickej osobe bráni tomu, aby o tom istom skutku proti tej istej právnickej osobe prebiehalo konanie o správnom delikte; to nevylučuje uloženie nútenej správy alebo iného opatrenia na nápravu podľa osobitného predpisu.

(2) Trestné stíhanie proti právnickej osobe nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak skoršie konanie pre ten istý skutok proti tej istej právnickej osobe skončilo právoplatným rozhodnutím o správnom delikte a toto rozhodnutie nebolo zrušené.

(3) Ak osobitné predpisy ustanovujú lehotu pre zánik zodpovednosti právnických osôb za správny delikt, nezapočítava sa do jej plynutia čas, počas ktorého sa pre ten istý skutok viedlo trestné konanie podľa tohto zákona.

 

Nenašli sa žiadne diskusné príspevky
Právnik od roku Reagovať