Zápis konečného užívateľa výhod do registrov právnických osôb

Prijatím zákona č. 52/2018 Z. z. vstúpila od 1.11.2018 do účinnosti povinnosť pre právnické osoby zapísať do jednotlivých registrov, v ktorých sú evidované ich konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“). Táto povinnosť sa netýka len podnikateľských subjektov zapísaných v obchodnom registri, ale aj neziskového sektora (napr. nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie).

Táto novela Je dôsledkom vykonania opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu vyplývajúcich z európskych smerníc. V balíku týchto opatrení je aj povinnosť, aby členské štáty zabezpečili, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch KÚV, pričom členské štáty zabezpečia, aby sa informácie o konečnom užívateľovi výhod uchovávali v niektorom z centrálnych registrov každého členského štátu.

Slovenská republika si tento záväzok čiastočne splnila zavedením registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), kde sa zjednodušene povedané zapisujú subjekty obchodujúce so štátom. Je na škodu veci, že v prípade subjektov zapísaných v RPVS, sa týmto subjektov duplicitne ukladá tiež povinnosť zapísať KÚV aj do obchodného registra. Ide o zbytočnú administratívnu záťaž nielen pre podnikateľov, ale aj pre registrové súdy a v tomto smere by bolo legitímne, aby zákon ustanovil pre tieto prípady výnimku.

Jednotlivé registre právnických osôb, do ktorých sa údaje o KÚV budú zapisovať majú slúžiť ako zdrojové registre (tzv. „zberný dvor“) pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedený podľa zákona č. 272/2015 Z. z. za účelom transparentnosti vlastníctva právnických osôb a uchovávania informácií o konečnom užívateľovi výhod v centrálnom registri.

V prípade právnických osôb zapísaných v obchodnom registri do 31.10.2018 sa ukladá povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31.12.2019. Návrh sa podáva na predpísanom formulári, ktorý je prílohou vyhlášky č. 25/2004 Z. z. (pozri TU), pričom tento formulár je dostupný na stránke MS SR (pre elektronické podania TU a pre listinné podania TU). Pokiaľ ide o právnické osoby zapisované do obchodného registra, ktoré boli založené po 1.11.2018, pri týchto sa KÚV zapíše v rámci formulára na zápis tej-ktorej spoločnosti (v tejto súvislosti bola vyhláška č. 25/2004 Z. z. novelizovaná vyhláškou č. 178/2018 Z. z.). Zápis do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do RPVS.

KÚV je fyzická osoba, ktorá odvodzuje svoje postavenie najmä zo svojho majetkového postavenia (má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa), z vplyvu na vrcholové orgány (má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich členov), z iného ovládania tejto právnickej osoby (§ 66a Obchodného zákonníka) alebo z najmenej 25 % hospodárskeho prospechu z podnikania alebo inej činnosti právnickej osoby. Ak nie je možné určiť konečného užívateľa podľa týchto všeobecných kritérií, za konečného užívateľ výhod sa v tejto právnickej osobe považuje člen vrcholového manažmentu, čiže štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Z hľadiska identifikácie konečného užívateľa výhod podľa týchto demonštratívnych kritérií sa k ním prirátava ako ďalšie kritérium možnosť naplnenia vyššie uvedených kritérií prostredníctvom osoby konajúcej s ňou v zhode, ak ich fyzická osoba sama nespĺňa. Definíciu KÚV vychádza z § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z hľadiska previazanosti jednotlivých právnych úprav sa explicitne ustanovuje, že zápis konečného užívateľa výhod do zdrojových registrov, nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do RPVS.

Pri zapisovaní konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa nebude uplatňovať štandardný postup, ktorý spočíva v doložení listín, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listín, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť. Tieto listiny má uchovávať právnická osoba u seba (§ 10a zákona č. 297/2008 Z. z.) a registrovému súdu ich teda nebude treba dokladať na uloženie do zbierky listín ani ich registrový súd nebude pri návrhu na zápis preverovať z hľadiska, či údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh. Tieto skutočnosti sa budú môcť preverovať v rámci základnej starostlivosti povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi, resp. ich bude môcť preverovať finančná spravodajská jednotka a ostatné príslušné orgány.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra ako aj v iných registroch právnických osôb sa nezverejňujú a nepodliehajú súdnym a správnym poplatkom.

Za nesplnenie povinnosti zapísať KÚV do obchodného registra, resp. uvedenie nepravdivých údajov môže registrový súd uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur.

Tomáš Čentík, advokát

Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: