Namiesto pondelkovej porady (prehľad 5. – 11. februára 2018)

Mám v živej pamäti, ako nám nemenovaný pedagóg na vysokej školy vysvetľoval, že súd by musel prijať žalobu napísanú na toaletnom papieri.

Mal to byť plastický príklad toho, ako málo je dôležitá forma, ak sedí obsah.

Trinásť rokov po škole musím v tejto súvislosti poznamenať, že môžete mať žalobu napísanú zlatým písmom, súdy vám ju niekedy aj tak spláchnu.

V Čechách nedávno riešil katastrálny úrad  oveľa pôvabnejší prípad – darovacia zmluva mu bola predložená vo forme komixu (viac info, vrátane vyobrazenia zmluvy TU).

Ako je všeobecne známe Česi sú voľnomyšlienkársky národ, preto sa nemožno diviť, že komixová  zmluva vznikla práve tu – samozrejme nepodpisoval ju Batman ani Spiderman, ale reálne bytosti s rodným číslom a rodným priezviskom...

Inak, keď  si pozrieme slovenský katastrálny zákon či Občiansky zákonník, nevidím žiadnu prekážku, aby neprešla u našich vkladárov.

Alebo bratom Čechom môžeme dokázať, že nie sme  konzervatívci ako by sa moho zdať: kto podá na kataster básničkovú zmluvu, foto-zmluvu, alebo - aby išlo o skutočný test neformalistického prístupu -  "toaletnú" zmluvu?

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Tento týždeň najmä školstvo – zdravotníctvo - šport.

6. február 2018               29/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

6. február 2018               30/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške

6. február 2018               31/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

8. február 2018               32/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave

10. február 2018             33/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

10. február 2018             34/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

foto: príspevok na idnes.cz

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: