Namiesto pondelkovej porady (prehľad 4. – 10. marec 2019)

Out of Space, Voodoo People, No good (Start the dance) či Firestarter predstavovali nezabudnuteľnú kulisu mojej mladosti, podobnú ako tvorila odchádzajúca búrka s bleskami fenoménu The Prodigy pri jeho vystúpení na Pohode v roku 2005 (viem len z počutia).

Nie každý pozná song Their Law s epickým „Fuck 'em and their law“. Išlo o manifest nihilizmu popierajúci všetky právne pravidlá, alebo o výkrik typu „iba ja som sebe pánom“. Nech sa páči, text na posúdenie:

What we're dealing with here is a total lack of respect for the law 
I'm the law and you can't beat the law 
I'm the law and you can't beat the law 
I'm the law and you can't beat the law 
Fuck 'em and their law

Crack down at sundown 
Fuck 'em and their law

Neviem, čo by povedali hudobní prípadne literárni kritici, no z právnického hľadiska musím konštatovať, že text má neusporiadanú systematiku a málo odbornej terminológie, je však dostatočne abstraktný respektíve málo kazuistický. Významov môže byť naozaj viac a to chce interpretáciu.

Pomôže historický výklad. Vskutku je za týmto textom kus práva. V roku 1994 bol vo Veľkej Británii prijatý Criminal Justice and Public Order Act 1994, ktorý okrem iného obmedzoval rave - parties, čo viedlo k odporu časti (dotknutej) verejnosti. The Prodigy naservírovali v hudobnej podobe jasné stanovisko.

Kultové exhibície Keitha Flinta už budeme vidieť len zo záznamu. Energia, ktorú jeho celý zjav vyžaroval prezrádzala, že išlo o rozorvanú dušu (trouble starter, twisted firestarter). Vždy sa pri takýchto typoch zvykne dodávať, že v skutočnosti veľmi citlivú.

Keith, veríme, že si našiel večný vnútorný pokoj.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Our law...

4. marec 2019    62/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

4. marec 2019    63/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

4. marec 2019    64/2019 Z. z.
Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

4. marec 2019    65/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

4. marec 2019    66/2019 Z. z.
Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5. marec 2019    67/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

5. marec 2019    68/2019 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

5. marec 2019    69/2019 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

6. marec 2019    70/2019 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2016 z 12. decembra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie a nesúladu § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie

7. marec 2019     71/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.

7. marec 2019     72/2019 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie

7. marec 2019     73/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

7. marec 2019     74/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka

 

Prečítali sme

Zatiaľ čo u nás Ústavný súd funguje v núdzovom režim, pozrime sa na zaujímavé rozhodnutia českých ústavných sudcov


Šaňo Bröstl ml.

Foto: wikimedia.org

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: