Namiesto pondelkovej porady (prehľad 3. – 9. jún 2019)

Zaoberať sa myšlienkou, že „som odpočúvaný“ je dnes trendy. Vyberajú sa potom baterky z telefónov, používajú aplikácie na šifrovanú komunikáciu, stretnutia sa organizujú na čistinkách uprostred lesov... 

Ak si ako bezpečné miesto vyberiete anonymnú hotelovú izbu, aj tak sa môže stať, že sa dôverný rozhovor uskutoční v obklopení ploštíc.

Sú mimoriadne dobré ukryté – v rôznych štrbinách, pod obrazmi, alebo v elektrických zástrčkách.  Aktívne sú hlavne v noci, čo sťažuje ich zachytenie. A nezbierajú len akustické alebo obrazové údaje, ale rovno si berú biologické vzorky.

Cimex lectularius, alias ploštica posteľná si vás ľahko môže nájsť v ubytovacích zariadeniach, kde je vysoká striedavosť ľudí.  Ak sa budete budiť s bolestivými a neskôr svrbiacimi pupeňmi a nebude preto žiadny iný dôvod, poriadne si prehľadajte hotelovú izbu, či sa tam ploštice neskrývajú.

Kde inde ako v USA boli zaznamenané súdne procesy medzi obeťami ploštíc a prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení. A ako to už za veľkou mlákou býva, môže ísť o slušné prachy – na ilustráciu si pozrite tento novinový článok.

Natrafili sme aj na pojem „bed bug lawyer“ – na stránke tejto advokátskej kancelárie môžete nájsť základné odporúčania ako pri boji s plošticami postupovať.

Ak na dovolenke dokážete dať mobil bokom, ale od obsedantných a paranoidných myšlienok si nechcete oddýchnúť, začnite kontrolovať stav vášho ubytovacieho zariadenia.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Všimnite si novelu advokátskej tarify a Obchodného zákonníka.

3. jún 2019         149/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

3. jún 2019         150/2019 Z. z.
Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. jún 2019         151/2019 Z. z.
Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

3. jún 2019         152/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3. jún 2019         153/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5. jún 2019         154/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.

5. jún 2019         155/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

5. jún 2019         156/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záakon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

5. jún 2019         157/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

6. jún 2019         158/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

6. jún 2019         159/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: