Namiesto pondelkovej porady (prehľad 28. január – 3. február 2019)

Mište!“, „Nešarpi sa!“, „Čo drogy bereš?“, „Mám svoj plán“, „Bratu, bracíku“.

Výrazy, ktoré sa v určitej etape života stali každodennou súčasťou jazykového prejavu môjho okolia, mňa nevynímajúc. Prišli znenazdajky, z médií, z pesničky, alebo len tak od niekoho a šírili sa epidemicky,  pod chvíľou bol nakazený každý. Používali sa ako repliky, dupliky, návrhy, oznámenia...  Po dosiahnutí vrcholu popularity sa spravidla z jazykových zásob vyparili  (máme aj evergreeny, napríklad „ty kokso“).

Fenomén prieniku jazykových prvkov a ich všeobecného udomácnenia sa v slovnom aparáte možno pozorovať aj v právnickom jazyku. Platí to aj pre nespisovné slová.

Aktuálne ma najviac zlostí „nakoľko“ a „mám za to“. Pri prvom som do upozornenia ani netušil, že (v určitých kontextoch) niečo nesedí, pri druhom sa už dá skôr vycítiť, že nepatrí do materiálneho jadra kodifikovanej slovenčiny.

Podľa múdrych hláv:

„Nakoľko“ sa často nevhodne používa pri uvádzaní príčinnej vety namiesto spojok pretože, keďže, lebo... viac TU alebo TU.

„Mám za to“ je ako keby skratkou myslím si, domnievam sa, podľa môjho názoru, ale... viac TU

Počúvam a čítam ich už roky, zdá sa že, sa v sivých závitoch držia tuhším korienkom. Vraj si mozog lepšie pamätá vizualizované informácie, tak to skúsme:

Nakoľko keďže, pretože

Mám za to domnievam sa, podľa môjho názoru

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

No len, viete čo obsahuje § 446 Občianskeho zákonníka?

30. január 2019               25/2019 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2016 z 10. októbra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

31. január 2019               26/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

 

Prečítali sme

Najväčšie právnické haló ostatných dní – (neočakávané) skrátenie koncipientskej praxe s účinnosťou od 1. januára 2019. Vyzerá to na riadny právnický mariáš s kartami je na ťahu prezident (keď už sa nemôže ústavnoprávne realizovať pri sudcoch ÚS SR, tak aspoň takýto legislatívny rébusík). Prečítajte si o možných uhloch pohľadu:


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: