Namiesto pondelkovej porady (prehľad 26. november – 2. december 2018)

V  pracovne zbesilejšie dni na chvíľu zatvorím oči a predstavujem si, ako fungovali advokáti (a vlastne celá spoločnosť) niekoľko desaťročí dozadu.

Z konca osemdesiatych rokov si pamätám, že pevná linka vôbec nebola samozrejmosťou a  u mojich starých rodičov v malom mestečku boli veľmi časté telefonické omyly -  dovolali ste sa na úplne iné číslo, ako ste chceli.

Isteže, advokáti tej doby pevnú linku – možno ako určitú profesijnú pýchu – vo svojich kanceláriách pravdepodobne mávali.

Skôr to však bolo tak, že netrpezlivý klient  mohol vyvolávať niekoľkokrát denne a advokát mohol úplne spokojne telefón nechať vyzváňať... Alebo zmeneným hlasom klientovi povedať, že sa dovolal na nesprávne číslo.

Klient mal tú smolu, že svoj  problém  - samozrejme, že najväčší v rámci celej planetárnej sústavy – nemohol naskenovať do mailovej prílohy, obratom odoslať a už len čakať na spätný hovor.

Nejako podobne to muselo vyzerať s hľadaním a triedením judikátov.

Keďže neexistovala možnosť vyhľadať za niekoľko minút v obrovskej databáze súdnych rozhodnutí pomerne relevantné výsledky, zamestnanec advokáta poverený touto úlohou mohol  spokojne povedať, že na vyčmuchanie judikátov bude potrebovať niekoľko dní – kým sa objedná do knižnice alebo dovolá kolegom, ktorí mohli mať podobné prípady, bude to trvať.

Budúcnosť z tohto pohľadu nebude ružová tak neostáva nič iné len snívať o minulosti.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

28. november 2018  329/2018 Z. z.
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

28. november 2018  330/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

28. november 2018  331/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o zaručenej konverzii

28. november 2018  332/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

28. november 2018  333/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

28. november 2018  334/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

28. november 2018  335/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

28. november 2018  336/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012

29. november 2018  337/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov

29. november 2018  338/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

29. november 2018  339/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami

30. november 2018  340/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

30. november 2018  341/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: