Namiesto pondelkovej porady (prehľad 25. jún – 1. júl 2018)

Predstavte si, že ste hliadkujúci policajt, vidíte pofidérne sa pohybujúce auto, dáte signál, aby zastavilo, niečo sa deje na prednom sedadle. Pristúpite k vozidlu a...

Predstavte, si že si podgurážený sadnete za volant, napriek tomu, že máte úradný zákaz vedenia vozidla,  vidíte že sa vás chystá zastaviť policajná hliadka.... Čo spravíte v návale opileckej kreativity a zosilneného pudu sebazáchovy?

V núdzi poznáš štvornohého priateľa!

Jak vidíte, řidičem mého vozu je tento pes,“ mal povedať policajtovi muž sediaci na mieste spolujazdca, po tom čo tesne predtým svojho psíka usadil za volant.

Takýto neuveriteľný príbeh, aký dokáže napísať len život, sa mal odohrať u našich západných susedov v roku 2012 (celý článok z novín si určite prečítajte TU).

Ak by druhý príbeh, o ktorom informovali média v predchádzajúcom týždni, nebol spojený s tragickým následkom, určite by si našiel miesto vo veselej kronike „Ako (sa pokúsiť) okabátiť policajnú hliadku.

U našich severných susedov je vyšetrovaný prípad, kedy dopravnú nehodu, pri ktorej bola usmrtená spolujazdkyňa sediaca vzadu, spôsobila jedna z osôb sediacich na predných sedadlách.

Keďže sa žiadna z nich nepriznala, spoliehali sa vyšetrovatelia na analýzu DNA. Lenže pozor, na predných sedadlách sedeli bratia, jednovaječné dvojčatá, ktoré ju majú rovnakú... Podrobnosti o zápeklitom prípade nájdete TU.

Netradičné situácie si vyžadujú netradičné riešenia: možno by sa pri jednovaječných súrodencoch mal zaviesť inovatívny trestnoprávny prístup spočívajúci v tom, že by sa nemalo hľadieť na to, ktorá osoba bude potrestaná, stačí, ak si trest odpyká jedna a tá istá DNA...

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Už druhý týždeň za sebou plný náklad...

25. jún 2018       183/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

26. jún 2018       184/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

26. jún 2018       185/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019

27. jún 2018       186/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

27. jún 2018       187/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

27. jún 2018       188/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

27. jún 2018       189/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

28. jún 2018       190/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

28. jún 2018       191/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

29. jún 2018       192/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

29. jún 2018       193/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

29. jún 2018       194/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

29. jún 2018       195/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

29. jún 2018       196/2018 Z. z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

29. jún 2018       197/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.


Prečítali sme

Pre trestnoprávnu prax veľmi zaujímave rohodnutie ESĽP v spojení s rozhodnutím NS SR na pravnelisty.sk: Matanovič proti Chorvátsku a nadäzujúce rozhodnutie Najvyššieho súdu SRŠaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: