Namiesto pondelkovej porady (prehľad 24. - 30. september 2018)

Ukázalo sa, že ani samotní právnici nevedia aký je rozdiel medzi JUDr. a PhD..

Keďže kopírovanie seba samého je dovolené, opätovne zverejňujeme text jedného blogu, ktorý sme tu zavesili približne pred dvoma rokmi:

Viete, čo znamená JUDr?

Spýtal sa ma jeden (inak veľmi prívetivý) pán pred tým, ako začal vykonávať  kontrolu plnenia všetkých povinností na úseku ochrany zamestnancov u jedného z klientov.

Identifikoval som u neho dve pohnútky k položeniu tejto otázky. 

Celým svojim zjavom som pravdepodobne nepôsobil ako advokát, teda tak ako som bol predstavený  –  oblečenie viac ako neformálne (a nie oblek podľa najnovších trendov), prejav niesol prvky pokusu o žoviálnosť (veď aj kontrolóri sú len ľudia) a legitimovala ma len vizitka. V podozrievavej hlave štátneho kontrolóra mohla pokojne skrsnúť myšlienka, že niekto sa tu len na právnika hrá, tak si ho preverí.

Odpovedal som slovensky aj latinsky a dokonca aj správne. Sám neviem odkiaľ rozlúštenie skratky ovládam, pretože na ceremónií, kde vám tento titul slávnostne prideľujú sa rozpráva veľa po latinsky a latinčiny sme na práve mali jeden semester.

Mimochodom, Slováci si na tituly potrpíme – bežne sa oslovujeme „pán doktor“ alebo „pán profesor“. Tituly sa používajú aj po potykaní („Ahoj pán docent, ako sa máš?“), tituly si píšeme na poštové schránky. Láska k titulom je u nás silná a tak u nás rozšírený ich zber (pred menom – za menom) a ich nakupovanie...  A dokonca sú jedinci, ktorí sa  podpisujú aj spolu s titulom (!).

Smerom (ďalej) na  západ od našich hraníc sa skôr medzi sebou aj otitulovaní ľudia oslovujú hlavne „pán“ a „pani“ a tituly si prakticky nikde neuvádzajú.

V poriadku, iný kraj, iný mrav – nechcem mentorovať, no patrilo by sa aby nositelia titulov poznali ich význam. Totižto, oveľa pravdepodobnejšou pohnútkou vyššie spomínaného pána bola jeho skúsenosť, že veľa JUDr-ov význam tejto skratky nevedelo, alebo odpovedalo nepresne (čo ja viem napríklad iuris doctor).

Podľa najčastejších zdrojov na internete JUDr. znamená iuris utriusque doctor, doktor obojakého práva (ako starší význam sa uvádza iuris universae doctor).  Obojakým sa myslí, verejné a súkromné, podľa niektorých zdrojov nielen v minulosti, ale aj dnes svetské a kanonické.

Prosím, zapamätajme si to.

Dodávame dešifrovanie titulu PhD.: philosophiae doctor.

A tip na záver: nepodceňujte spracovanie prác počas vysokoškolského štúdiua - nikdy neviete či neskončíte v politike...

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Nezabudnite, že od dnes má návrh na začatie katastrálneho konania inú podobu...

24. september 2018       264/2018 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh

25. september 2018       265/2018 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

25. september 2018       266/2018 Z.z.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

25. september 2018       267/2018 Z.z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave

26. september 2018       268/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

26. september 2018       269/2018 Z.z.
Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26. september 2018       270/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

27. september 2018       271/2018 Z.z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci Ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

 

Prečítali sme

 


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: