Namiesto pondelkovej porady (prehľad 2. - 8. september 2019)

Dnešná voľba predsedu (predsedníčky) Najvyššieho súdu SR a pokračovanie hlavného pojednávania v trestnej veci  „zmenky Markíza“ pravdepodobne zatienia mimoriadne zaujímavú právnickú dišputu, ktorá sa v predvečer víkendu dostala do pozornosti celoštátnych slovenských denníkov (SME, DENNIK N, Pravda).

Média si všimli príspevok P. Šamka na portáli Právne listy  s názvom Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej boli vydané mobilné telefóny niektorými sudcami, či štátnou tajomníčkou. Príspevok pre najširšiu verejnosť prináša znenie skutkových viet uznesenia o začatí trestného stíhania z ostro sledovanej kauzy a pre právnikov úvahy nad týmm ako majú byť skutkové vety správne naformulované, resp. kde začína a končí zákonnosť takéhoto uznesenia.

Podľa P. Šamka nie je prípustný vysoký stupeň všeobecnosti a nekonkrétnosti uznesenia o začatí trestného stíhania. Okrem iného uvádza, že inkriminované uz­ne­se­nie  neobsahuje ná­le­ži­tos­ti pod­ľa § 199 ods. 3 Trestného poriadku a  „ide o práv­nu ka­tas­tro­fu, pre­to­že uz­ne­se­nie neob­sa­hu­je žiad­ny kon­krét­ny sku­tok, ale vy­ka­zu­je skôr pr­vky po­li­caj­né­ho štá­tu (len pri­po­me­niem, že po­li­caj­ný štát je opa­kom štá­tu práv­ne­ho). Sna­ha po­lí­cie vy­šet­ro­vať prí­pad­né po­doz­re­nia z ko­rup­cie je chvá­ly­hod­ná, av­šak nie je mož­né pri­pus­tiť, aby po­lí­cia re­zig­no­va­la na zá­kon­ný pos­tup a „po­dlie­za­la lat­ku zá­kon­nos­ti“ len z dô­vo­du, že ide o me­diál­ne zná­mu vec.“ 

Právnici oslovení Denníkom N uvádzajú, že s takýmto postupom sa už stretli a nevidia v ňom problém (advokát Lipšic), a v prospech takéhoto postupu pomerne obšírne argumentujú aj zaujímavými a presvedčivými právnymi dôvodmi (prokurátor Harkabus).  Odporúčam si pozrieť aj diskusiu pod samotným článkom na portáli Právne listy, kde sa objavujú aj kvalifikované pripomienky k tejto téme.

Aj právnici, ktorí sa trestnému právu nevenujú (ku ktorým patrím aj ja) si sú určite dobre vedomí nikdy nekončiacej snahy orgánov činných v trestnom konaní uľahčovať si svoju činnosť a neraz účelovo začínať trestné konania napríklad za účelom „legálneho zbierania“ informácií. Rovnako dobre však možno rozumieť argumentu, že prepjatý formalizmus nesmie neopodstatnene komplikovať vyšetrovanie trestnej činnosti. Ako skoro pri každom právnom probléme, je skutočným právnickým kumštom nájsť rovnováhu medzi obidvoma proti sebe stojacim záujmom.

A hoci možno uštipačne poznamenať, že novinári nahradili prácu OČTK a skutky aj páchateľov stotožnili veľmi rýchlo, je  potrebné oceniť, že média poukázali na kritiku P. Šamka. Určite by neuškodilo, ak by média dokázali čitateľom lepšie sprostredkovať informáciu o tom, prečo je osobitne v trestnom konaní dôležitá zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní, ktorá nemôže ustúpiť ani celospoločenským záujmom na odhalení trestnej činnosti (čo ak raz bude vydanie mobilných telefónov v tejto kauze práve kvôli uvedenej nezákonnosti trestného stíhania vyhlásené za nezákonné?).

Mediálna pozornosť venovaná dôležitej právnej otázke je dobrým odpichovým miestom pre širokú odbornú diskusiu a hľadanie riešení (stanoviská odborníkov, rozsiahla diskusia a potom napríklad aj legislatívne zmeny). Chytí sa niekto?

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

3. september 2019      273/2019 Z.z.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní rozhodnutia z 21. augusta 2019 č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať