Namiesto pondelkovej porady (prehľad 19. - 25. november 2018)

Najznámejší prípad judrlantizmu (o ňom sme písali  TU) vyústil do  novely vysokoškolského zákona, ktorá má upraviť odoberanie neprávom získaných titulov (tlačová správa rezortu školstva TU). 

Opäť sa tak ukázali viaceré špeciality nášho zákonodarstva.

Mohli by sme povedať, že výkonná zložka politickej moci dokáže obdivuhodne pružne zareagovať na pálčivý spoločenský problém. V skutočnosti to platí veľmi výnimočne a zjavne len vtedy, ak príde dôrazný pokyn z kapitánskeho mostíka...

Z rýdzo právneho hľadiska je menším nešťastím už to, že sa právne normy častokrát kujú podľa zle zanalyzovaných voličských preferencií -  na úrovni legislatívneho suterénu sa nachádzame vtedy, ak je legislatívna iniciatíva používaná ako trápna zásterka vlastného priekaku.

Bezprostredne po avizovaní pripravovanej zmeny sa objavila správa, že  nový legislatívny zámer je – za daných okolností tragikomické-  plagiátom už existujúcej novely pripravenej opozičnými poslancami (nájdete TU).  

Rezonuje tu odveký problém legislatívneho pirátstva - akokoľvek prínosné zákony predložené opozíciou nebudú  koalíciou "zo zásady" schválené, maximálne tak ukradnuté (pardon, "odkompilované").

Celá situácia krásne ilustruje aj podstatu existencie právnych noriem: kde nestačí morálka či slušnosť (dobrovoľné odovzdanie/vrátenie titulu) musí prísť príkaz cez právnu normu (odoberanie titulov).

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

19. november 2018    317/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

20. november 2018    318/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

20. november 2018     319/2018 Z.z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o práci v námornej doprave, 2006

20. november 2018     320/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

20. november 2018     321/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

20. november 2018     322/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

20. november 2018     323/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

21. november 2018     324/2018 Z.z.
Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov

22. november 2018     325/2018 Z.z.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.

22. november 2018     326/2018 Z.z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov

22. november 2018     327/2018 Z.z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 14/2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu

22. november 2018     328/2018 Z.z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015

 

Prečítali sme

• čo k tomu dodať? Legislatívny návod pre výrobcov pálenky (najpravo.sk): Domáca výroba pálenky

• výživné informácie z Čiech pre trestniakov (pravnelisty.sk): Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu Českej republiky
 


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: