Namiesto pondelkovej porady (prehľad 18. - 24. jún 2018)

V Zbierke zákonov bol v ostatnom týždni pod číslom 177/2018 publikovaný zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Väčšina zákonov je skôr „o“ niečom, ako "proti" niečomu. Tak je to vlastne aj v tomto prípade, pretože celý názov zákona, inak veľmi krkolomný, hovorí o opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže, čo je slušným označením byrokracie. Skrátený, zátvorkový názov už brojí proti nej.

Slovkom proti v názve právneho predpisu zákonodarca dáva najavo, že ide bojovať s nejakým  negatívnym spoločenským javom. Z každej strany počúvame o pozitívnom myslení; možno by aj zákony mali mať niečo ako pozitívny marketing a názov by mal obsahovať slovko za (zákon za lepšie organizovanú verejnú správu) – prispelo by to k ich lepšej aplikácii?

Nový zákon je tiež kanibalizačný. Keďže administratívnu zaťaž vytvára samotný zákonodarca v kooperácii so štatným aparatom, ide okliešťovať sám seba. Ako vyplýva z dôvodovej správy, dokonca za to štát aj zaplatí - zo štátneho rozpočtu vypadnú určité prijmy a pribudnú výdavky súvisiace s uplatnením zákona. Nuž, pri dobrom úmysle sa na náklady nehľadí! Ten dobrý umysel je vysvetlený takto: "Hlavným dôvodom navrhovanej právnej úpravy je snaha o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedených v dokladaných listinných výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti . Ide o prvý krok z celého radu opatrení tzv. princípu „jedenkrát a dosť“, ktoré úrad pripravuje a bude postupne rozširovať o ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré už občania nebudú povinní štátu dokladovať v listinnej podobe.

Zákon proti byrokracii je neuveriteľne krátky - obsahuje iba jeden paragraf o šiestich odsekoch!!! Aký jednoduchý je boj s byrokraciou, stačí len pár slov...  Finta je v tom, že predpis  obsahuje ďalších 167 článkov, t.j. 167 novelizácii rôznych právnych predpisov, do ktorých sa dostali chápadlá byrokracie.

Komu spôsobí nový  zákon najväčšiu radosť? Nám, občanom. Mali by sme sa tešiť, že naša krajina dokáže modernizovať svoje spravovanie a na úradoch by sme mali byť menej zaťažovaní papierovačkami. Ak to chápeme správne, nebude potrebné so sebou vláčiť rôzne výpisy a listiny, pretože úradník, s ktorým budeme komunikovať bude všetko vedieť z jemu dostupného informačného systému.

Tak nech boj proti byrokracii víťazí!

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Dnes veľa, z každej oblasti a takmer každý možný akt, ktorý sa v Zbierke zákonov publikuje.

18. jún 2018                    168/2018 Z. z.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 6/2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver

18. jún 2018                    169/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia opatrenie z 29. mája 2018 č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

19. jún 2018                    170/2018 Z. z.
Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19. jún 2018                    171/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

19. jún 2018                    172/2018 Z. z.
VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

19. jún 2018                    173/2018 Z. z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách

19. jún 2018                    174/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

21. jún 2018                    175/2018 Z. z.
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci ustanovenia § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 439/2015 Z. z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

21. jún 2018                    176/2018 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 142/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

22. jún 2018                    177/2018 Z. z.
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

22. jún 2018                    178/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

22. jún 2018                    179/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 – 2022

22. jún 2018                    180/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien

22. jún 2018                    181/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

22. jún 2018                    182/2018 Z. z.
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: