Namiesto pondelkovej porady (prehľad 12. – 18. november 2018)

Právnickým jazykom by to príslovie mohlo byť opísané napríklad takto: „Podnikateľove blízke osoby sú vylúčené z prijímania ním poskytovaných služieb.“.

Vyjadruje životnú skúsenosť, podľa ktorej si profesijný fortieľ vyčerpávame v rámci práce natoľko, že ani na tie najdôležitejšie súkromné veci nám z neho neostáva nič.

Medzi nami právnikmi vidím dva prístupy.

Prvý pripomína kapybaru spokojne nasávajúcu vodu z hladiny jazera, z ktorého je od začiatku pozorovaná vytŕčajúcim krokodílím okom. Kapybara je nevinnou obeťou a krokodíl zničujúcim lovcom.

Asi takto: „Čo mi hovoríte, ja poznám zákon!“ alebo „Viete čo hovorí ten a ten paragraf?“ Kapybara rýchlo vytuší, že nemá šancu a je rada, ak môže zdrhnúť.

Role sa môžu vymeniť a kapybarou môže byť právnik. „Nemáte na to žiadne právo.“, „Pane, my sme tu takých situácii mali milión, vieme o čom hovoríte, kľudne sa sťažujte kde len chcete.“ chrlí krokodíl.

Kapybara vie, že krokodílove vyhrážky sú úplne bezzubé („Tak to už dávno neplatí, zákon sa zmenil.“), alebo že by ho mohla jedným otvorením tlamy úplne zastrašiť („Zmluvy nemožno meniť jednostranne, ale len dohodou.“).

Ale: kapybara nechce nič iné len si spokojne prežúvať svoje sústo trávy.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

13. november 2018        305/2018 Z. z.
Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

13. november 2018        306/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

13. november 2018        307/2018 Z. z.
Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. november 2018        308/2018 Z. z.
Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. november 2018        309/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

13. november 2018        310/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

14. november 2018        311/2018 Z. z.
Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

14. november 2018        312/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14. november 2018        313/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

14. november 2018        314/2018 Z. z.
Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

16. november 2018        315/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

16. november 2018        316/2018 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml

Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: