Namiesto pondelkovej porady (prehľad 10. – 16. december 2018)

„Pán doktor, čo si mám obliecť na pojednávanie?“

Paráda. Nielenže sa očakáva okamžité zodpovedanie otázky z každej oblasti právneho poriadku, pokročilé znalosti psychológie a psychiatrie, rozvinuté IT a PC skills, ale aj orientácia v módnych trendoch.

Otázka je však položená správne –  šaty robia človeka, stranu, svedka... A napokon,  dress code je mikro - kodifikáciou určitých spoločenských noriem, prečo by sa právnik nemal vyznať aj v ňom.

„Príďte v prestrojení za Mikuláša.“, chcel som odpovedať. Mikuláša každý pozná, je veselý a milý. Nemôže prehrať žiadny spor.

„Oblečte sa tak nejako primerane“, odpovedal som. Neurčito a alibisticky, ako v poslednom čase stále. Akože pojednávacia miestnosť nie je prehliadkovým mólom, ale sudca je tiež len človek. 

Jeden klient poľnohospodár dorazil na súd rovno z poľa, v preňho najprirodzenejšom oblečení. Neverím, že by to ovplyvnilo rozhodovanie súdu, musel si však vypočuť prednášku o dôstojnosti súdneho konania.

Možno by mala mať každá osoba vstupujúca do pojednávačky právo požiadať sudcu, aby jej prepožičal talár.

Bolo by to potom takto: sudcovi by civilné oblečenie pridalo na človečine, svedkovi či strane by talár zakryl všetky nedostatky. Ak už spravodlivosť nie je úplne slepá, aspoň trochu by jej to rozostrilo videnie.

Otázka je naozaj položená správne a netreba sa jej báť. Dobrý advokát musí vedieť aj to, ako sa správne trafiť do vkusu sudcu/sudkyne, ktorí si vás zavolali na pojednávanie.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

10. december 2018        346/2018 Z. z.
Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10. december 2018        347/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

10. december 2018        348/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

10. december 2018        349/2018 Z. z.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

10. december 2018        350/2018 Z. z.
Zákon o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.

14. december 2018        351/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14. december 2018        352/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

14. december 2018        353/2018 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: