Namiesto pondelkovej porady (prehľad 10-16. jún 2019

Slovenská advokátska komora môže jasať.

Po tomto víkende platí, že tri zo štyroch najvyšších ústavných postov sú obsadené osobami, ktoré nemalú časť svojho života zasvätili poskytovaniu právnej pomoci. Nuž, nastupuje nová (sub)forma vlády – advokracia...

Označenie advokát, ako je všeobecne známe, pochádza z latinského advocatus, odvodeného z ad vocare (lat.: privolávať) – ten, ktorý bol privolaný na pomoc. Advokracia by tak mohla byť vláda osôb privolaných na pomoc výkonu štátnej moci.

Advokát pritom pre službu štátu a občanom spĺňa všetky predpoklady. Z každej strany pozná právne predpisy, vie ako ich správne čítať a to aj medzi riadkami, vie v nich nájsť medzierku, ale najmä vie ako sa brániť proti tým, ktorí z nej chcú spraviť poriadnu dieru. Advokát je majstrom medziľudských vzťahov –  z dennodenného styku s ľuďmi rozumie ľudskej duši, vie rýchlo nadväzovať a udržiavať vzťahy. Doménou advokáta je ústny a písomný prejav, vycibrený z písomných podaní a účastí na pojednávaniach alebo ťažkých rokovaní -  budeme mať konečne politika, ktorý vie predniesť svoju reč bez čítania, či dokonca bez prípravy? Z pohľadu narábania s mocou je najväčšou výhodou advokáta cit a porozumenie pre ochranu ústavnosti a ľudských práv. Napokon, poslaním advokáta (§ 1 ods. 1  zákona o advokácii) je pomáhať uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ako tieto predpoklady súčasní advokáti - činitelia napĺňajú je vecou preferencií a hodnotenia každého čitateľa. Je s čím porovnávať, veď advokátov na vysokých postoch (najčastejšie, pochopiteľne, ministerstvo spravodlivosti) sme už mali.

Každej kolegyni a kolegovi v službách štátu vždy držím palce, aby sa z ich pôsobenia stal „životný prípad“.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

11. jún 2019    160/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

12. jún 2019    161/2019 Z.z.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

12. jún 2019    162/2019 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

12. jún 2019    163/2019 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z.

12. jún 2019    164/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

12. jún 2019    165/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019, č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

12. jún 2019    166/2019 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 174/2018 Z. z.

14. jún 2019    167/2019 Z.z.
Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať