Namiesto pondelkovej porady (prehľad 1. – 8. apríl 2019)

Každý z nás ich pozná a v podvedomí rozlišujeme medzi červenou  a čiernou tabličkou.

Zákon o obecnom zriadení ukladá, že vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené.  Súpisné číslo slúži na evidenciu stavieb ako takých, musí ho mať každá stavba a pre bežný život vôbec nie je potrebné, akurát nás môže popliesť pri hľadaní ulíc alebo pri písaní adries. Na to aby sme nezablúdili, alebo správne doručili zásielku slúži práve orientačné číslo. 

Podľa právnej úpravy okrem iného platí, že tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady, tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. Všetky ďalšie podrobnosti sa môžete dočítať vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Číslovanie budov u nás zaviedli kedysi za Márie Terézie a vo svete sa ujalo (myšlienka vraj prišla z Paríža) z prostého dôvodu: vyberanie daní. Predtým ľudia označovali svoje domy názvami, alebo domovými znakmi/erbami. Keď prichádzali vyberači daní, ktorým neboli miestne pomery známe, dokázali ich ľudia názvami domov alebo ich zamieňaním popliesť. Aby sa tomu predišlo, zaviedlo sa jedinečné označovanie budov číslicami.

Pri surfovaní internetom nájdete aj iné dôvody – vojenské (jednoduchší postup pri rekvírovaní, alebo umiestňovaní vojakov), alebo boj so žobrákmi. Jedno je všetkým dôvodom spoločné: Vrchnosť má rada prehľad o svojich ovečkách (1., 2. a každej kategórie...) aj ich príbytkoch a chce ich mať vždy pekne spočítané.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

V minulom týždni bol publikovaný jediný predpis aj to 1. apríla – možno ho brať vážne?

1. apríl 2019                   84/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia

 

Prečítali sme

Dvakrát podnetné čítanie k občianskoprávnemu premlčaniu:

 


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: