Čo s ňou, s poriadkovou pokutou?

Občiansky súdny poriadok upravoval poriadkovú pokutu v § 53 – okrem predpokladov pre jej uloženie (veľmi podobné ako dnes) poznal aj možnosť jej odpustenia (§ 53 odsek 4).

Kým vás nepostretne osud uloženia tohto poriadkového opatrenia podľa nových kódexov, pravdepodobne by vás nenapadlo, že inštitút odpustenia poriadkovej pokuty ani v jednom z nich nenájdete.

Nejde však o žiadne nedopatrenie – dôvodová správa prezrádza, že: „Odpustenie lehoty sa vypustilo z dôvodu, že sa tým míňa výchovný účinok uloženého poriadkového opatrenia. Kto raz poruší povinnosť, mal by byť sankcionovaný. Odstraňuje sa disproporcia doterajšej právnej úpravy spočívajúca v diferenciácii zaplatenej a nezaplatenej pokuty.

Občiansky súdny poriadok súčasne  proti uzneseniu o poriadkovej pokute pripúšťal odvolanie (§ 202 odsek 3 OSP), čiže ak mal adresát pokuty pocit, že neboli splnené podmienky pre je uloženie, mohol podať odvolanie (o ktorom mohol prvostupňový súd rozhodnúť aj autoremedúrou podľa § 210a OSP) a aj v prípade, ak odvolanie nebolo podané alebo bolo neúspešné mohol požiadať o jej odpustenie – podstatou odpustenia je skôr to, že uloženie pokuty nespochybňujete, ale zdvorilo prosíte o jej odpustenie.

Dnešné kódexy však neprípušťajú ani odvolanie (§ 357 CSP) a ako sme už uviedli ani odpustenie – do pozornosti dávame rozbor Edmunda Horvátha (TU) k tomu, že odpustenie poriadkovej pokuty nie je možné odvodiť z princípov na ktorých CSP stojí.

Ako sa proti poriadkovej pokute brániť, ak je uložená v rozpore s jej zákonnými predpokladmi?

Netreba veľa rozmýšľať a vylučovacou metódou je možné dospieť k záveru, že ostáva ústavná sťažnosť a dovolanie generálneho prokurátora (čo bude asi dosť zložité).

Nevedno, či aj vypustenie opravného prostriedku bolo zámerom, vnímame to však negatívne – ale veď kto raz poruší povinnosť mal by byť – výchovne - sankcionovaný...

Tak uvidíme, čo (skôr – či neskôr) povie Ústavný súd.


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: redakcia

 

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
Tomáš Čentík|právnik od roku 2011
Poriadková pokuta je procesnou sankciou, ktorou je možné vynútiť si splnenie tých procesných povinností, ktoré napriek tomu, že došlo k ich účinnému uloženiu, splnené neboli. Ide o rozhodnutie s procesnoprávnymi dôsledkami len pre určité štádium civilného sporového konania; nestáva sa samo osebe predmetom konania, a nejde tak o rozhodnutie vo veci samej, ktoré by do práv a povinností strán sporu zasahovalo konečným spôsobom.

Ústavný súd dospel k záveru, že súčasná právna úprava vylučujúca prieskum rozhodnutí o poriadkovej pokute v inštančnom postupe je primeraná významu týchto rozhodnutí. Z ústavnoprávneho hľadiska súdne konanie nie je povinne dvojinštančné s výnimkou vecí trestných, u ktorých táto požiadavka vyplýva z čl. 2 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Jednoinštančné súdnictvo, najmä potom vo veciach objektívne bagateľného významu, teda nijako nevybočuje z ústavných medzí.

Ústavný súd v tejto súvislosti uvádza, že nie je jeho úlohou prehodnocovať správnosť poriadkového opatrenia všeobecného súdu, a to ani v prípade, ak by s takým rozhodnutím nesúhlasil. Také rozhodnutie by v zásade malo byť nepreskúmateľné nielen nadriadeným súdom, pretože uvedený zákon takúto možnosť výslovne nepripúšťa (čl. 2 ods. 2 ústavy), ale malo by byť vzhľadom na bagateľnú povahu a ústavnoprávny rozmer vylúčené aj z prieskumu vecí ústavným súdom. Opodstatnenosť sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy prichádza do úvahy iba v prípadoch extrémneho vybočenia zo štandardov uplatňovaných v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, ktoré môžu mať za následok porušenie ústavou garantovaných základných práv a slobôd, alebo tiež v prípadoch absencie primeraného zdôvodnenia tohto rozhodnutia všeobecným súdom. Takéto vybočenie, resp. neodôvodnenosť rozhodnutia však ústavný súd v prípade sťažovateľa nevzhliadol. Z prednesených argumentov nevyplýva nič, čo by posunulo prerokovávanú vec do ústavnoprávnej roviny.

(uznesenie Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 389/2017)
12.04.2018 o 18:43:21Reagovať
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: