SAK: Odporúčaný postup pri prevzatí obhajoby tzv. kajúcnikov

Poslaním advokáta je prispievať k rešpektovaniu práva a zachovávaniu ľudskej dôstojnosti, byť dôverným poradcom a zástupcom klienta a byť odborníkom v oblasti práva. Advokát ako obhajca vytvára rovnováhu represívnym zložkám štátu  - polícii, prokuratúre a štátnym súdom a dohliada na dodržanie práv obvineného a povinností štátnych orgánov.  Právo na právnu pomoc je jedným z práv zakotvených v ústave SR a v mnohých prípadoch je zastúpenie advokátom na základe Trestného poriadku dokonca povinné.

clause-2546124_640.jpgzdroj: pixabay.com

Advokáta si vyberá klient, má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta. Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený. Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom, alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Dôvody, pre ktoré je advokát povinný odmietnuť poskytovanie právnej služby, chránia predovšetkým spotrebiteľa právnej služby (potenciálneho klienta advokáta), ktorého záujem je prvoradý. Advokát je povinný chrániť a presadzovať záujmy klienta, nie je v záujme klienta ani advokáta, aby prevzal také zastupovanie, počas ktorého by si nemohol riadne plniť povinnosti advokáta.    

Odmietnutie poskytovania právnych služieb musí vychádzať z posúdenia konkrétnych okolností na strane klienta, advokáta a povahy veci, čoho výsledkom je vzájomná dôvera medzi advokátom a klientom ako základný predpoklad riadneho poskytovania právnych služieb.

Podmieňovanie prevzatia právneho zastúpenia adresované vopred neurčenému okruhu osôb bez poznania a vyhodnotenia, čo je alebo nie je v prospech klienta, môže byť  v konečnom dôsledku v rozpore s riadnym výkonom advokácie, pravidlami profesijnej etiky a dôstojnosťou advokátskeho stavu a môže vyvolať dojem, že advokát chráni iný záujem, ako je záujem klienta.

V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že advokát musí dôsledne dbať na dodržanie povinnosti mlčanlivosti. Advokát je povinný posúdiť, či prípadné pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zo strany jeho klienta je alebo nie je na jeho prospech a v takom prípade aj napriek pozbaveniu povinnosti zachovávať mlčanlivosť túto naďalej v záujme klienta zachovať.

Odporúčaný postup advokát pri klientovi, ktorý prejaví záujem spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní nájdete TU.


Zdroj: www.sak.sk

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať