Civilný sporový poriadok

§ 39 (Prikázanie sporu inému súdu)

§ 39

Prikázanie sporu inému súdu

(1) Ak nemôže príslušný okresný súd alebo krajský súd o spore konať, pretože jeho sudcovia sú vylúčení, musí byť spor prikázaný inému súdu tej istej inštancie.

(2) Na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu vhodnosti.

(3) O prikázaní sporu rozhoduje súd, ktorý je najbližšie spoločne nadriadený príslušnému súdu a súdu, ktorému sa má spor prikázať.

(4) Na opakované návrhy strán súd neprihliada.

Diskusia
Pridať nový príspevok
Tomáš Čentík|právnik od roku 2011
Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z práva strany civilného sporového konania (účastníka civilného mimosporového konania) na zákonného sudcu (č1. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ako aj výnimku zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu. Účelom inštitútu delegácie z dôvodu vhodnosti je predovšetkým zabezpečenie hospodárnosti civilného konania alebo jeho zrýchlenie. Dôvody delegácie môžu mať v praxi rozmanitú povahu, najmä však osobnú, zdravotnú, sociálnu, či finančnú. Vzhľadom k charakteru delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať však aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. Podľa názoru najvyššieho súdu, špecifiká daného prípadu delegáciu veci odôvodňujú. Ako sa uvádza v návrhu na prikázanie veci, dvaja z dedičov, konkrétne navrhovateľ K. a U. sú už v pokročilom veku (75 a 83 rokov). Tvrdenie navrhovateľa, že vzhľadom na zdravotný stav zodpovedajúci ich veku by cestovanie z okresu Rimavská Sobota do Trebišova pre nich predstavovalo veľkú záťaž, je preto plne opodstatnené.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1Ndc/13/2018 zo dňa 18.12.2018)
09.04.2019Reagovať
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: