Namiesto pondelkovej porady (prehľad 30.december 2018 - 6. január 2019)

Predvídavosť je základným atribútom právnického myslenia, tak si skúsme v novom roku zaprognózovať, aby sme si o takomto čase v roku 2020 spravili skúšku správnosti.

Z celospoločenského hľadiska nám napádajú dve právnické témy, ktoré budú v roku 2019 zaznievať: výber sudcov Ústavného súdu SR a rekodifikácia Občianskeho zákonníka.

Prvé nominačné kolo kandidátov na ústavných sudcov sa uzavrie práve dnes, poznajúc neútešnú slovenskú realitu, výber sudcov na košické fórum sa túto jar neukončí a v krajnom prípade nás bude sprevádzať aj ďalšie tri ročné obdobia. A to napriek tomu, že kandidátov je nakoniec dosť (ak si spomínate, boli v tomto smere obavy), pričom pri viacerých nie je dôvod o vhodnosti nominácie pochybovať.

Prvé ohlasy na odprezentovanú rekodifikáciu súkromného práva (záväzkového práva) vyvolávajú značné rozpaky - možno očakávať búrlivú diskusiu, odmietavý postoj nemalej časti odbornej verejnosti a pravdepodobne snahu návrh výrazne upraviť. Keďže sa blíži koniec volebného obdobia, máme obavu, že k schváleniiu veľkej novely Občianskeho a Obchodného zákonníka, tak ľahko a tak skoro nedôjde.

A teraz už vážne.Cynizmus môže okrem iného pomôcť nabudiť organizmus, napríklad v prvý pracovný deň po dlhom sviatkovom voľne. Ponúkame malý horo(r)skop podľa jednotlivých "právnických znamení":

Exekútori

Písmená ex- v názve sa môžu stáť príznačné. Exekútori sú rôznorodá skupina, dinosauristickou optikou tu vidíme spokojnučké a pokľudné bylinožravce, dravé a kruté tyranosaury a pomedzi to malé, živelné jaštery, ktoré si kde - tu čosi uzobnú. Nedávnu novelu Exekučného poriadku (prideľovanie exekúcii) možno prirovnať k pádu meteoritu, ktorý naštartoval exitus či exodus dinosauríkov. A to je stále v hre exekučná amnestia... Čo na tom, že základnou úlohou štátu je zabezpečiť vymožiteľnosť práva...

Notári

Radi pripomíname náš názor na osud notárov (Budú právnické fakulty o sto rokov ešte potrebné?). Notárska komora (naozaj že všetká česť!) dokáže hrozbám čeliť tak, že vždy nájde agendu, ktorú by mohli riešiť práve a len notári. V kontexte vyššie uvedeného sa núka celosvetovo unikátne riešenie: vznik Notársko-exekútorskej komory...

Tiež uvidimé, či sa ujme pravidlo, že pri každej voľbe ústavných sudcov, musí do jeho pléna pribudnúť aspoň jeden notár...

Advokáti

Čo keby sa koncipientská prax predĺžila na sedem rokov a veľmi rýchlo by sa zrušilo náhodné prideľovanie obhajcov v trestných veciach? Muhehe!

Sudcovia

Dva a pol roka od rekodifkácie procesných kódexov je už -dúfame- dosť dlhá doba na to, aby si ich všetci predstavitelia justície dobre naštudovali a zvyková aplikácia OSP definitívne skončila. 

Možno sa konečne podarí nastaviť taký systém výberových konaní, ktoré povedú k jedinej veci: výber nových sudcov bez zbytočných prieťahov a  nedoriešených otázok (previerky, poradie nominácie sudcov atď.). A keď nie, navrhujeme prijať dedičný princíp, bude to tak rýchlejšie a efektívnejšie.

Prokurátori

Stále platí, že je to najtajomnejšia právnická profesia. Tento trend bude naďalej pokračovať aj so svojimi výnimkami potvrdzujúcimi pravidlo: tlačové besedy najvyššieho vedenia s potenciálom rozpútať peklo a sem-tam nejaká „garden party“ jedinca rebelujúceho proti monokracii

V roku 2019 prajeme veľa nadhľadu!

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Ďalšia novela zákona o nájme agro-pozemkov a novela Tresného poriadku k anonymným podaniam v trestnom konaní.

1.január 2019    1/2019 Z. z.
Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

4. január 2019   2/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4. január 2019   3/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 
PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: