Namiesto pondelkovej porady (prehľad 26. august – 2. september 2018)

Človek má neraz nutkanie zaoberať sa tým, ako niektoré veci, vrátane tých právnických, fungujú vo vyspelejších kútoch sveta.

Sledujúc diskusiu o zmenách voľby sudcov nášho ústavného súdu som zablúdil na webové stránky nemeckého a rakúskeho ústavného súdu s cieľom pozrieť si životopisy sudcov a to najmä z hľadiska u nás rozoberaných kritérii.

Nemecký Bundesverfassungsgericht má šestnásť sudcov – desať sudcov pochádza z akademického prostredia a pri mene si uvádza titul profesor. Niektorí z týchto sudcov majú skúsenosti s výkonom sudcovskej profesie na všeobecných súdoch, prevažne však boli predtým činní v akademickej oblasti (funkcia dekana, prorektora a samozrejme rôznorodé akademické aktivity), pričom pôsobili v rôznych oblastiach práva – od trestného práva, cez medzinárodné právo, po právnu filozofiu.

Šesť sudcov pred nástupom na ústavný súd vykonávalo funkciu sudcu na všeobecných súdoch, spravidla aj na najvyšších spolkových súdoch.

Zo všetkých sudcov boli dvaja v politických funkciách (krajinský minister vnútra a krajinský predseda vlády resp. krajinský poslanec) – avšak v rámci svojej kariéry boli v jednom prípade pôvodne sudcom  a v druhom prípade akademikom resp. sudcom.

Traja sudcovia boli za sudcov vymenovaní vo veku 42, 43 alebo 45 rokov, ostatní prevažne medzi 50-60 rokom svojho života.

Celkovo sa zdá sa, že v Nemecku sa sudcom ústavného súdu môže stať len niekto s bohatou akademickou kariérou, alebo ten, kto pôsobil ako sudca všeobecných súdov vrátane najvyšších spolkových súdov.

Inak je to v Rakúsku  – stačí prezrieť niekoľko životopisov a je zrejmé, že rakúsky Verfassungsgerichsthof je profesijne oveľa pestrejší; jeho sudcovia sú aj z radov advokátov, štátnych zástupcov, či úradníckych profesií (úlohu tu zohráva demografia resp. počet obyvateľov týchto dvoch krajín...)

Väčšina z nich sa sudcami ústavného súdu (celkový počet sudcov je štrnásť plus šiesti náhradníci) stala okolo päťdesiatky, jeden z nich v roku, v ktorom oslávil 39 rokov.  Našiel som jeden prípad, kedy sudca bezprostredne pred príchodom na ústavný súd pôsobil vo vrcholovej politike ako minister spravodlivosti a vicekancelár.

Je čím sa inšpirovať...

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Zdravotnícko – školský týždeň...

28. august 2018              241/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

28. august 2018              242/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

28. august 2018              243/2018 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

30. august 2018              244/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

30. august 2018              245/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019

30. august 2018              246/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.

30. august 2018              247/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať